Avrundar ett tal.

Beskrivning

Funktionerna Round, RoundDown och RoundUp avrundar ett tal till det angivna antalet decimaler:

  • Round avrundar uppåt om nästa siffra är 5 eller högre. Den här funktionen avrundar annars nedåt.
  • RoundDown avrundar alltid nedåt till föregående lägre tal.
  • RoundUp avrundar alltid uppåt till nästa högre tal.

Om du skickar ett enda tal är returvärdet den avrundade version av det talet. Om du överför en tabell med en enda kolumn som innehåller tal, är det returnerade värdet en tabell med en kolumn med avrundade tal. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.

Syntax

Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Number – obligatoriskt. Det tal som ska avrundas.
  • DecimalPlaces – obligatoriskt. Det antal platser till höger om decimaltecknet att avrunda till. Använd 0 om du vill avrunda till ett heltal.