Formaterar ett tal eller ett datum/tidsvärde som visas som en textsträng.

Beskrivning

Textfunktionen formaterar ett tal eller ett datum/tidsvärde utifrån någon av följande argumenttyper:

 • Ett fördefinierat datum/tidsformat som du anger genom att använda DateTimeFormat-uppräkningen. När det gäller datum och tider prioriteras den här metoden eftersom den automatiskt anpassar sig till respektive användares språk och plats.
 • Ett anpassat format, en textsträng som innehåller platshållare som beskriver hur talet eller datum/tidsvärdet ska formateras. Platshållare definierar hur många siffror som ska visas, om grupperingsavgränsare ska användas och hur månadsnamn ska visas. PowerApps stöder samma platshållardelmängd som Microsoft Excel.

Mer information finns i Arbeta med datum och tid.

Fördefinierade datum/tidsformat

Fördefinierade format Beskrivning
DateTimeFormat.LongDate Helt år, månad, dag i månaden och veckodag. Månadsnamn och veckodagar förkortas inte.
DateTimeFormat.LongDateTime Helt år, månad, dag i månaden och veckodag, plus timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning. Månadsnamn och veckodagar förkortas inte.
DateTimeFormat.LongDateTime24 Helt år, månad, dag i månaden och veckodag, plus timma (24-timmarsformat), minuter och sekunder. Månadsnamn och veckodagar förkortas inte.
DateTimeFormat.LongTime Timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning. Samma som ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24 Timma (24-timmarsklocka) minuter, sekunder. Samma som ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDate Fyrsiffrigt år med tvåsiffrig månadsangivelse och dag i månaden.
DateTimeFormat.ShortDateTime Fyrsiffrigt år med tvåsiffrig månadsangivelse och dag i månaden, plus timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning.
DateTimeFormat.ShortDateTime24 Fyrsiffrigt år med tvåsiffrig månadsangivelse och dag i månaden, plus timma (24-timmarsformat), minuter och sekunder.
DateTimeFormat.ShortTime Timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning. Samma som LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24 Timma (24-timmarsklocka) minuter och sekunder. Samma som LongTime24.
DateTimeFormat.UTC Datum/tidsvärdena konverteras till UTC utifrån den aktuella användarens tidszon och formateras enligt ISO 8601-standarden.

Antal platshållare

Platshållare Beskrivning
0 (noll) Visar nollor utan betydelse om ett tal har färre siffror än det finns nollor i formatet. Använd t.ex. formatet #.00 om du vill visa 8,9 som 8,90.
# Följer samma regler som 0 (noll). Text returnerar dock inte extra nollor när talet har färre siffror på endera sidan av decimaltecknet än vad det finns #-symboler i formatet. 8,9 visas t.ex. om det anpassade formatet är #. ## och det tal som ska formateras är 8,9.
. (punkt) Visar decimaltecknet i ett tal. Beror på det anpassade formatets språk. Mer information finns i Globala appar.
, (kommatecken) Visar grupperingsavgränsaren i ett tal. Används ofta för tusentalsavgränsare. Text skiljer grupper åt med kommatecken om formatet innehåller ett kommatecken omgivet av siffror (#) eller nollor. Beror på det anpassade formatets språk. Mer information finns i Globala appar.

Om ett tal har fler siffror till höger om decimaltecknet än det finns platshållare i formatet, så avrundas talet till så många decimaler som det finns platshållare för. Om det finns fler siffror till vänster om decimaltecknet än det finns platshållare, så visas de extra siffrorna. Om formatet enbart innehåller siffertecken (#) till vänster om decimaltecknet, så börjar tal som är mindre än 1 med ett decimaltecken. Exempel: .47.

Platshållare för datum och tid

Platshållare Beskrivning
m Månaden visas som ett tal utan inledande nolla.
mm Månaden visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.
mmm Månaden visas som en förkortning (Jan till Dec).
mmmm Månaden visas som ett fullständigt namn (januari till december).
d Dagen visas som ett tal utan inledande nolla.
dd Dagen visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.
ddd Visar dagen som en förkortning (Sön till Lör).
dddd Visar dagen fullständiga namn (söndag till lördag).
yy Visar året med två siffror.
yyyy Visar året med fyra siffror.
h Visar timman som ett tal utan inledande nolla.
hh Timman visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt. Om formatet innehåller AM eller PM visas timman utifrån 12-timmarsklockan. I annat fall visas timman utifrån 24-timmarsformatet.
m Minuten visas som ett tal utan inledande nolla. OBS! m- eller mm-koden måste visas direkt efter h- eller hh-koden eller omedelbart före ss-koden. I annat fall returnerar Text månaden istället för minuter.
mm Minuten visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt. OBS! m- eller mm-platshållaren måste visas direkt efter h- eller hh-platshållaren eller omedelbart före ss-platshållaren. I annat fall returnerar Text månaden istället för minuter.
s Sekunden visas som ett tal utan inledande nolla.
ss Sekunden visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.
f Visar fraktioner av sekunder.
AM/PM, am/pm, A/P, a/p Visar timman utifrån en 12-timmarsklocka. Text returnerar "AM", "am", "A" eller "a" för tider från midnatt fram till lunchtid, och "PM", "pm", "P" eller "p" för tider från tolv på dagen till midnatt

Literal platshållare

Du kan inkludera vilket som helst av dessa tecken i din formatsträng. De visas som de är i resultatet för Text. Ytterligare tecken är reserverade för framtida platshållare, så du bör inte använda dem.

Tecken Beskrivning
Vilken valutasymbol som helst Dollartecken, centtecken, eurotecken osv.
+ Plustecken
( Vänsterparentes
: Kolon
^ Cirkumflex linje (hatt)
' Apostrof
{ Vänster klammer
< Mindre än-tecken
= Lika med-tecken
- Minustecken
/ Snedstreck
) Högerparentes
& Et-tecken
~ Tilde
} Höger klammer
> Större än-tecken
  Blanksteg

Globala appar

Textfunktionen är globalt medveten. Den kan skriva ut datum, tid, valutor och siffror i korrekt format för en mängd olika språk. För att klara av detta jobb måste den ha två typer av information:

 • Det anpassade formatets språk: Hur ska ett anpassat format tolkas för författare? Avgränsningstecknen (. och ,) har olika funktioner på olika språk. Detta hanteras med en särskild platshållare som innehåller en språktagg. Ännu enklare är det med de fördefinierade datum/tidsformaten, vilka språkoberoende.

 • Resultatets språk: Vilket språk ska användas för användare i funktionens resultat? Namn på månader och veckodagar måste visas på det språk som appens användare brukar. Detta hanteras med en valfritt tredje argumentet för textfunktionen.

Språket som tillhandahålls för båda med en språktagg. Om du vill se en lista över vilka språk som stöds så skriv Text (1234, "",) i formelfält eller avancerad vy. Bläddra igenom listan över föreslagna platser som föreslås för det tredje argumentet.

Platshållare för anpassat formatspråk

Om du vill ange språket för det anpassade formatet använder du:

Platshållare Beskrivning
*[$-*LanguageTag] ** LanguageTag är en språktagg som returneras från funktionen Language. Den kan ha formen av enbart själva språket, t.ex. [$-en] för engelska, eller så kan den även inkludera regionen, t.ex. [$-en-GB] som specificerar Storbritannien.

Språkplatshållaren kan visas var som helst i det anpassade formatet, men bara en gång.

När du skriver en formel och inte anger en platshållare för språk och om formatsträngen är tvetydig ur en global synvinkel, så infogar redigeringsverktyget automatiskt en språktagg för ditt akutella språk.

[$-en-US] väljs automatiskt om platshållare saknas när appen körs.

OBS: I kommande versioner kan syntaxen för platshållaren komma att ändras för att undvika förvirring med liknande, men olika, platshållare som stöds av Excel.

Resultatspråktagg

I resultatet för Text finns översatta strängar för månad, veckodag och tidsbeteckning, liksom lämplig grupp och decimaltecken.

Som standard Text använder som standard samma språk som appens användare. Funktionen Language returnerar språktaggen för den aktuella användaren. Du kan åsidosätta den här standardinställningen genom att tillhandahålla en språktagg för det valfria tredje argumentet för Text.

Syntax

Text (Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag])

 • Number – obligatoriskt. Det tal eller för datum/tidsvärde som ska formateras.
 • DateTimeFormat – obligatoriskt. En medlem av DateTimeFormat-uppräkningen.
 • ResultLanguageTag – valfritt. Den språktagg som ska användas för restultattexten. Som standard används den aktuella användarens språk.

Text (Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag])

 • Number – obligatoriskt. Det tal eller för datum/tidsvärde som ska formateras.
 • CustomFormat – obligatoriskt. En eller flera platshållare omgivna av dubbla citattecken.
 • ResultLanguageTag – valfritt. Den språktagg som ska användas för restultattexten. Som standard används den aktuella användarens språk.

Exempel

Den användare som kör dessa formler finns i USA och har valt engelska som sitt språk. Funktionen Language returnerar "en-US".

Number

Formel Beskrivning Resultat
Text ( 1234.59, "###. #" ) Formaterar talet med en decimal. "1234.6"
Text ( 8,9, "#. 000" ) Fyller ut talets decimaldel med efterföljande nollor, om så behövs. "8.900"
Text ( 0.631, "0. #" ) Fyller ut talets heltalsdel med inledande nollor, om så behövs. "0.6"
Text ( 12, "#. 0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )
Fyller ut talets decimaldel med nollor för en decimal, och inkluderar en andra decimal om sådan anges. "12.0"
"1234.57"
Text ( 12000, "$ #, ###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )
Placerar en tusentalsavgränsare efter var tredje siffra, och inkluderar en valutasymbol. "$ 12,000"
"$ 1,200,000"

Date/Time

 • Kl. 2:37:47 PM, måndag 23 november 2015
 • United States Pacific Time Zone (UTC-8)
Formel Beskrivning Resultat
Text (Now(), DateTimeFormat.LongDate) Formateras som en lång datumsträng på den aktuella användarens språk och nationella inställningar. "Måndag, 23 ovember 2015"
Text (Now(), DateTimeFormat.LongDateTime) Formateras som en lång datum- och tidssträng på den aktuella användarens språk och nationella inställningar, och med en 12-timmarsformat. "Måndag, 23 november 2015 2:37:47 PM"
Text (Now(), DateTimeFormat.LongTime24) Formateras som en lång tidssträng i 24-timmarsformat. "14:37:47"
Text (Now(), DateTimeFormat.ShortDate) Formateras som en kort datumsträng på den aktuella användarens språk och nationella inställningar. "11/23/2015"
Text (Now(), "d-mmm-yy") Format som använder platshållartecken:
 • d för en en- eller tvåsiffrig dag i månaden
 • - som ett enkelt tecken kopierat till resultatet
 • mmm för en trebokstavsförkortning av månaden
 • - som ett annat enkelt tecken kopierat till resultatet
 • yy för en tvåsiffrig förkortning av året
"23-Nov-15"

Globala appar

Formel Beskrivning Resultat
Text (1234567.89, "[$-en-US]$ #,###") Tolkar , som en gruppavgränsare placerad efter vart tredje tecken och med $ som valutasymbol. Eftersom inga decimaler ska visas avrundas värdet till närmsta högre heltal. [$-en-US] är valfritt i det här fallet, eftersom detta är standardinställningen. "$ 1,234,568"
Text (1234567.89, "[$-es-ES]€ #, ###") Tolkar , som ett decimaltecken och som valutasymbol. Eftersom [$-fr-FR] endast avgör hur formatsträngen tolkas, så använder resultatet tecknen från standardspråktaggen "en-US": . (punkt) som decimaltecken och $ som valutasymbol. "$ 1234567.89"
Text (1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES") Tolkar , som ett decimaltecken. Den resulterande språktaggen har ställts in på "fr-FR", vilket innebär att , (kommatecken) används som decimaltecken och som valutasymbol. "€ 1234567,89"
Text (Date(2016,1,31), "dddd mmmm d") Returnerar veckodag, månad och dagen i månaden på den aktuella användarens språk. Eftersom ingen av platshållarna är språkberoende behövs det inte någon språktagg för formattexten. "Lördag 31 januari"
Text (Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES") Returnerar veckodag, månad och dagen i månaden på språket "es-ES". "domingo enero 31"