PowerApps är en global produkt. Du kan skapa och använda appar på många olika språk och i många olika regioner.

Den text som visas av PowerApps, både vid utveckling och körning av apparna, har översatts till flera olika språk. Du ser menyalternativ, dialogrutor, menyfliksområdets flikar och övrig text på ditt eget språk. Att skriva och visa datum och siffror är också anpassat för ditt språk och din region. Till exempel använder vissa områden i världen "." som decimaltecken, medan andra använder ",".

Apparna du skapar kan även vara globalt anpassade. Använd Language, Text, Value, DateValue m.fl. funktioner för att anpassa vad som visas och används som indata på olika språk.

Språkinställningar

När du använder den inbyggda studion eller spelaren, används samma språk som värddatorns operativsystem. I Windows kan detta styras under ”Alla inställningar” och sedan ”Tid och språk”. I Windows kan du också ange de tecken som ska användas som decimaltecken, vilket åsidosätter språkinställningen.

När Internet används visas webbläsarens språk. De flesta webbläsare använder som standard värddatorns operativsystemsinställning, men i vissa finns även möjlighet att ange språket manuellt.

Redigeringsmiljön

Redigeringsmiljön anpassas till språkinställningen hos redigeraren. Själva appen lagras på ett språkoberoende sätt, så att redigerare som har olika språk kan redigera samma app.

Namn i formler

De flesta element i en formel är alltid på engelska:

 • Funktionsnamn: If, Navigate, Collect,...
 • Namn på kontrollegenskaper: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font,...
 • Uppräkningsnamn: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • Signalposter: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen,...
 • Operatorer: Parent, in, exactIn, ...

Eftersom redigeringsfunktionerna lokaliseras, visas kontroll- och andra objektnamn på redigerarens egna språk. På spanska visas några av kontrollnamnen som:

När du infogar något av dessa i din app kommer deras namn som standard vara på engelska. Detta görs för att få konsekvens med namnen på kontrollegenskaperna och resten av formeln. Till exempel kommer Casilla som visas ovan infogas som Checkbox1.

När en kontroll har infogats kan du ändra namnet till vad du vill. När den är markerad visas namnet på kontrollen på vänster sida av menyfliksområdet ”Innehåll”. När du markerar det här namnet visas en textruta där du kan redigera namnet:

Om du vill kan du här byta namn på kontrollen till Casilla1. Den röda snirkliga markeringen, som i det här fallet visas i en webbläsare, beror på att namnet är ett spanskt ord och är inte av någon betydelse.

Du kan använda vilka namn du vill för:

 • Kontrollnamn
 • Samlingsnamn
 • Namn på sammanhangsvariabler

Formelavgränsare och länkningsoperatorer

Vissa avgränsare och operatorer anpassar sig till vilket decimaltecken som används på redigerarens språk:

Decimaltecken på redigerarens språk Decimaltecken i PowerApps Listavgränsare i PowerApps Länkningsoperator i PowerApps
. (punkt) . (punkt) , (kommatecken) ; (semikolon)
, (kommatecken) , (kommatecken) ; (semikolon) ;; (dubbla semikolon)

Ändringen i PowerApps listavgränsare överensstämmer med vad som sker i Excel-listavgränsaren. Det påverkar:

Granska till exempel följande formel i "en-US":

 • If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

På ett språk där "," används som decimaltecken, visas det i redigeringsmiljön som:

 • If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

Observera egenskapens val av operator . i Slider1.Value alltid är detsamma oavsett vilket decimaltecken som används.

Internt ändras formeln inte, alla ändringar avser hur den visas och redigeras av redigeraren. Två olika redigerare med två olika språk kan visa och redigera samma formel, där var och en ser avgränsare och operatorer för sitt eget språk.

Skapa en global app

Den app som du skapar kan anpassas till olika språk, vilket ger en bättre användarupplevelse för dina användare över hela världen.

Funktionen Language

Funktionen Language returnerar språktaggen för den aktuella användaren. Den här funktionen returnerar till exempel "en-GB" för användare i Storbritannien och "de-DE" för användare i Tyskland.

Du kan bland annat använda Language till att visa översatta texter för dina användare. Din app kan innehålla en tabell med översatta värden:

Därefter kan den exempelvis använda följande formel för att hämta de översatta strängarna från tabellen:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Tänk på att översatta strängar på andra språk kan vara betydligt längre än de är på ditt språk. I många fall behöver etiketter och andra element som visar strängarna i användargränssnittet göras större för att texten ska få plats.

Mer information finns i dokumentationen för funktionen Language.

Formatera tal, datum och tid

Tal, datum och tid skrivs med olika format i olika delar av världen. Användningen av kommatecken, decimaltecken och ordningen på månad, dag och år varierar från plats till plats.

Funktionen Text formaterar tal och datum med användarens språkinställning.

Text kräver en formatsträng för att veta hur du vill formatera talet eller datumet. Formatsträngen kan ha någon av följande två utseenden:

 • En globalt medveten uppräkning. Exempelvis Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). I den här formeln formateras det aktuella datumet i ett språklämpligt format. Detta är det bästa sättet att ange formatsträngen på.
 • En anpassad formatsträng. Till exempel Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ), där samma text visas som i uppräkningen när den används med språket "en-US". Fördelen med den anpassade formatsträngen är att du kan ange exakt vad du vill ha.

"[$-en-US]" framför den anpassade formatsträngen visar Text vilket språk som ska tolka den anpassade formatsträngen. Detta infogas åt dig och anger ditt redigeringsspråk som standard. Vanligtvis behöver du inte ändra det här. Det är användbart när redigerare med olika språk redigerar samma app.

Det tredje argumentet för Text anger vilket språk som ska användas för resultatet av funktionen. Standardvärdet är språkinställningen för den aktuella användaren.

Mer information finns i dokumentationen för funktionen Text.

Läsa tal, datum och tid

Det finns fyra funktioner för att läsa tal, datum och tid som anges av användaren:

 • Value: Konverterar ett tal i en textsträng till ett numeriskt värde.
 • DateValue: Konverterar ett datumvärde i en textsträng till ett datum-/tidsvärde. Varje tid som anges i textsträngen ignoreras.
 • TimeValue: Konverterar ett tidsvärde i en textsträng till ett datum-/tidsvärde. Varje datum som anges i textsträngen ignoreras.
 • DateTimeValue: Konverterar ett datum- och tidsvärde i en textsträng till ett datum-/tidsvärde.

Om du har använt Excel kombineras alla dessa funktioner i en enda Value-funktion. De visas separat här eftersom PowerApps har olika typer av datum-/tidsvärden och tal.

Alla dessa funktioner har samma argument:

 • String, krävs: En sträng från användaren. Exempelvis kan en sträng skrivas till en textindatakontroll och läsas från kontrollen med egenskapen Text.
 • Language, valfritt: Det språk som ska tolka String. Som standard är det användarens språkinställning.

Exempel:

 • Value( "12,345.678", "en-US" ) eller Value( "12,345.678" ), när "en-US" är användarens språk, returnerar talet 12345.678 som är redo för beräkningar.
 • DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) eller DateValue( "1/2/01" ), när "es-ES" är användarens språk, returnerar datum-/tidsvärdet 1 februari 2001 vid midnatt.
 • TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) eller DateValue( "11:43:02" ), när "fr-FR" är användarens språk, returnerar datum-/tidsvärdet 1 januari 1970 kl. 11:43:02.
 • TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) eller DateValue( "11:43:02" ), när "de-DE" är användarens språk, returnerar datum-/tidsvärdet 1 februari 2001 kl. 11:43:02.

Mer information finns i dokumentationen för funktionerna Value, DateValue, TimeValue och DateTimeValue samt Arbeta med datum och tider.

Information om Calendar och Clock

Funktionerna Calendar och Clock anger kalender- och klockinformation på användarens språk.

Du kan bland annat använda funktionerna till en listruta som visar olika alternativ.

Mer information finns i dokumentationen för funktionerna Calendar och Clock.