Översikt

Konfigurera om användaren kan se och interagera med en kontroll.

Egenskaper

Default – ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren. - Gäller för kontrollerna Card, Check box, Drop down, Gallery, List Box, Radio, Rating, Slider, Text input och Toggle.

DelayOutput – Ställ in som sant för att fördröja åtgärden vid textinmatning.

DisplayMode – Värdena kan vara Edit, View eller Disabled. Konfigurera huruvida kontrollen ska tillåta indata från användaren (Edit), bara visar data (View) eller är inaktiverad (Disabled). I View-läget visar indatakontroller, som Text input, Drop down och Date Picker, endast textvärdet och återger inte några interaktiva element eller dekorationer. Detta gör dem lämpliga att visas i formulär eller som läsbara utdata.

Items – Datakällan som visas i en kontroll som till exempel ett galleri, en lista eller ett diagram.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar värdet för en kontroll (exempelvis genom att justera ett skjutreglage).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren knackar eller klickar på en kontroll.

Reset – Om en kontroll återgår till sitt standardvärde. Se även funktionen Reset.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver in i en kontroll.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren hovrar över en kontroll.

Value – Värdet för en inmatningskontroll.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.