Översikt

Konfigurera hur stor en kontroll (eller ett element i en kontroll) är och var den är i förhållande till skärmen den är på.

Position

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (eller skärm om det inte finns någon överordnad behållare). Om en Kort-kontroll finns i en behållare som har flera kolumner bestämmer den här egenskapen vilken kolumn kortet ska visas i.

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärm om det inte finns någon överordnad behållare). Om en Kort-kontroll finns i en behållare som har flera rader bestämmer den här egenskapen vilken rad kortet ska visas i.

Storlek

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.

AutoHeight – Huruvida en etikett automatiskt ändrar sin höjd om egenskapen Text innehåller fler tecken än kontrollen kan visa.
- Gäller för Etikett

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.

WidthFit – Om en kontroll automatiskt expanderar vågrätt för att fylla tomrummet i en behållarkontroll, t.ex. en Redigera formulär-kontroll. Om flera kort har värdet true för den här egenskapen fördelas tomrummet mellan dem. Mer information finns i Förstå dataformulärlayout. - Gäller för Kort

Utfyllnad

Padding – Avståndet mellan texten på en import- eller exportknapp och knappens kanter.

PaddingBottom – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.

PaddingLeft – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.

PaddingRight – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.

PaddingTop – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.

Radie

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.