Översikt

Konfigurera texten som visas i en kontroll, i en knappbeskrivning, som ett tips när användaren skriver data och ange andra textrelaterade egenskaper.

Textutseende

Font – Namnet på den teckensnittfamilj i vilken texten visas.

FontWeight – Textgrovleken i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.

Italic – Om texten i kontrollen är kursiv.

Size – Teckenstorleken för texten som visas i en kontroll.

Strikethrough – Om texten som visas i en kontroll är genomstruken.

Underline – Om texten som visas i en kontroll är understruken.

Textplacering

Align – Placeringen av texten i förhållande till kontrollens vågräta centrum.

LineHeight – Avståndet mellan, till exempel textrader eller listobjekt.

VerticalAlign – Textens placering i en kontroll i relation till kontrollens lodräta centrum.