Konfigurera utseendet och beteendet för en kontroll genom att ange en av dess egenskaper. Varje typ av kontroll har en annan uppsättning egenskaper. Vissa egenskaper som Height och Width, är gemensamma för nästan alla typer av kontroller, medan andra egenskaper såsom CheckboxSize, är specifika för en viss typ av kontroller.

Kontroller

Lägg till bild – Hämta bilder från en lokal enhet för överföring till en datakälla.

Ljud – Spela upp ett ljudklipp eller ljudet i ett videoklipp.

Streckkodsläsare – Skanna en streckkod med hjälp av en enhet som har en kamera.

Knapp – Samverka med appen genom att klicka eller trycka på den.

Kamera – Ta och spara foton i appen eller till en datakälla.

Kort – Visa och redigera ett fält i en post i en kontroll för Redigeringsformulär eller Visa formulär.

Kryssruta – Markera eller avmarkera alternativet för att ange sant eller falskt.

Stapeldiagram – Visa värden som lodräta staplar i förhållande till två axlar.

Kolumn – Visning av ett enskilt fält i en Datatabell-kontroll.

Kombinationsruta – Låter användarna välja bland olika alternativ. Har stöd för sökning och flera markeringar.

**Datatabell ** – Visa data i tabellformat.

Datumväljare – Ange ett datum genom att klicka eller trycka på det.

Visa formulär – Visa poster i en datakälla med hjälp av ett formulär.

Nedrullningsbar listruta – Visa det första objektet i en lista tills en sparr markeras.

Redigera formulär – Redigera och skapa poster i en datakälla med hjälp av ett formulär.

Entitetsformulär – Experimentell funktion: Lägg till dynamiska formulär där användare kan visa, navigera och redigera relationsuppbyggda data från Common Data Service.

Exportera – Exportera data för användning i PowerApps.

Galleri – Visa en lista med poster som kan innehålla flera typer av data.

HTML-text – Konvertera HTML-taggar automatiskt.

Ikon – Lägg till grafisk ändring och visuellt intresse.

Bild – Visa en bild från till exempel en lokal fil eller en datakälla.

Importera – Importera data från andra platser i PowerApps.

Linjediagram – Visa värden som datapunkter i förhållande till två axlar.

Listruta – Välj ett eller flera objekt i en lista.

Mikrofon – Registrera och spara ljud i appen eller till en datakälla.

PDF-visare – Visa innehållet i en PDF-fil på Internet.

Penninmatning – Rita en bild eller text och spara den i appen eller till en datakälla.

Cirkeldiagram – Visa hur värden är relaterade till varandra.

**Power BI-panelen ** – Visa en Power BI-panel i en app.

Radio – Visa alternativ som är ömsesidigt uteslutande.

Omdöme – Ange ett värde mellan 1 och ett angivet tal.

Skärm – Visa och uppdatera data om en viss aktivitet.

Form – Visa pilar och geometriska former, till exempel rektanglar.

Skjutreglage – Ange ett värde genom att dra en referens.

Etikett – Visa data, till exempel text, siffror, datum eller valuta.

Textinmatning – Ange text, siffror och andra data.

**Timer ** – Konfigurera din app att svara när en viss tidsperiod passerar.

Växla – Dra en referens för att ange sant eller falskt.

Video – Spela upp ett videoklipp från en lokal fil, en datakälla eller YouTube.

Gemensamma egenskaper efter kategori

Färg och kantlinje – Konfigurera färgen och kantlinjen för en kontroll som kan ändras när en användare interagerar med den.

Kärna – Konfigurera om användaren kan se och interagera med en kontroll.

Bild – Konfigurera hur bilden visas och hur den fyller kontrollen.

Storlek och plats – Konfigurera hur stor en kontroll (eller ett element i en kontroll) är och var den är i förhållande till skärmen den är på.

Text – Konfigurera hur texten visas i kontroller, till exempel teckensnittsstil, justering, radhöjd.

Alla egenskaper

A

ActualZoom – Kontrollens faktiska zoomning, som kan skilja sig från den zoomning som begärts med egenskapen Zoom. Gäller för kontrollen PDF viewer.

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum. Gäller för många kontroller.

AllItems – Alla objekt i ett galleri, inklusive ytterligare kontrollvärden som är en del av galleriets mall. Gäller för kontrollen Gallery.

AutoDisableOnSelect – Inaktiverar kontrollen automatiskt när beteendet OnSelect körs. Gäller för kontrollerna Knapp och Bild.

AutoHeight – Huruvida en etikett automatiskt ändrar sin höjd om egenskapen Text innehåller fler tecken än kontrollen kan visa. Gäller för kontrollen Etikett.

AutoPause – Ett ljud- eller videoklipp pausas automatiskt när användaren går till en annan skärm. Gäller för kontrollerna Audio, Timer och Video.

AutoStart – En ljud- eller videokontroll startar automatiskt att spela upp ett klipp när användaren navigerar till skärmen som innehåller kontrollen. Gäller för kontrollerna Audio, Timer och Video.

B

BackgroundImage ** – Namnet på en avbildningsfil som visas i bakgrunden på skärmen. Gäller för kontrollen **Screen.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg. Gäller för många kontroller.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen. Gäller för många kontroller.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje. Gäller för många kontroller.

Brightness – Så mycket ljus som användaren sannolikt uppfattar i en bild. Gäller för kontrollen Camera.

C

CalculateOriginalDimensions – Aktiverar egenskaperna OriginalHeight och OriginalWidth. Gäller för kontrollen Image.

Kamera – På enheter som har mer än en kamera anges här kamerans numeriska ID. Gäller för kontrollen Camera.

CheckboxBackgroundFill – Bakgrundsfärgen på rutan som omger markeringen i en kryssruta. Gäller för kontrollen Check box.

CheckboxBorderColor – Färgen på kantlinjen runt markeringen i en kryssruta. Gäller för kontrollen Check box.

CheckboxSize – Bredden och höjden på rutan som omger markeringen i en kryssruta. Gäller för kontrollen Check box.

CheckmarkFill – Färgen för markeringen i en kryssruta. Gäller för kontrollen Check box.

ChevronBackground – Färgen bakom nedpilen i en nedrullningsbar listruta. Gäller för kontrollen Drop down.

ChevronFill – Nedpilens färg i en listruta. Gäller för kontrollen Drop down.

Clear – Huruvida en textinmatningskontroll ska visa ett X som användaren kan trycka eller klicka på för att radera kontrollens innehåll. Gäller för kontrollen Text input.

Color – Textens färg i en kontroll. Gäller för många kontroller.

Contrast – Anger hur enkelt användaren kan skilja mellan liknande färger i en bild. Gäller för kontrollen Camera.

CurrentFindText – Den aktuella sökterm som används. Gäller för kontrollen PDF viewer.

CurrentPage – Sidnumret för den sida i en PDF-fil som faktiskt visas. Gäller för kontrollen PDF viewer.

D

Data – Namnet på en samling som du vill exportera till en lokal fil. Gäller för kontrollen Exportera.

DataField – Namnet på fältet i en post som det här kortet visar och redigerar. Gäller för kontrollen Card.

DataSource – Den datakälla som innehåller den post som användaren kommer att visa, redigera eller skapa. Gäller för kontrollerna Display form och Edit form.

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren. Gäller för många kontroller.

DefaultDate – Ursprungsvärdet för en datumkontroll innan det ändras av användaren. Gäller för kontrollen Date Picker.

DefaultMode – En formulärkontrolls initiala läge, som antingen ärEdit, New eller View. Gäller för kontrollen Edit form.

Direction – Om det första objektet i ett galleri i liggande riktning visas nära kanten åt vänster eller höger. Gäller för kontrollen Gallery.

Disbled – Avgör om användaren kan interagera med kontrollen. Gäller för många kontroller.

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap Disabled är inställd på True. Gäller för många kontroller.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på True. Gäller för många kontroller.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap Disabled är inställd på true. Gäller för många kontroller.

DisplayName – Användarvänligt namn för ett fält i en datakälla. Gäller för kontrollen Card.

DisplayMode – Värdena kan vara Edit, View eller Disabled. Konfigurera huruvida kontrollen ska tillåta indata från användaren (Edit), bara visar data (View) eller är inaktiverad (Disabled).

Document – URL-adressen angiven inom dubbla citattecken, för en PDF-fil. Gäller för kontrollen PDF viewer.

Duration – Hur lång tid en timer körs. Gäller för kontrollen Timer.

E

EndYear – Det sista år som användaren kan ange som värde för en datumväljarkontroll. Gäller för kontrollen Date Picker.

Error – Betydelsen av den här egenskapen är beroende av kontrollen:

  • Kontrollen Lägg till bild – Om det uppstår problem med att överföra en avbildning kommer den här egenskapen att innehålla en lämplig felsträng.
  • Kontrollen Kort – Ett användarvänligt felmeddelande visas för det här fältet när valideringen misslyckas.
  • Kontrollen Redigera formulär – Ett användarvänligt felmeddelande som kan visas för formuläret när funktionen SubmitForm misslyckas.

ErrorKind – Anger vilken typ av fel som inträffat om ett fel uppstår när SubmitForm körs. Gäller för kontrollerna Display form och Edit form.

Explode – Avståndet mellan sektorer i ett cirkeldiagram. Gäller för kontrollen Pie chart.

F

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll. Gäller för många kontroller.

FindNext – Söker efter nästa instans av FindText i dokumentet. Gäller för kontrollen PDF viewer.

FindPrevious – Söker efter föregående instans av FindText i dokumentet. Gäller för kontrollen PDF viewer.

FindText – Den sökterm att söka efter i dokumentet. Gäller för kontrollen PDF viewer.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i. Gäller för många kontroller.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter. Gäller för många kontroller.

G

GridStyle – Huruvida ett stapel- eller linjediagram visar sin x-axel, sin y-axeln, båda eller ingendera. Gäller för kontrollerna Column chart och Line chart.

H

HandleActiveFill – Reglagets färg när användaren ändrar dess värde. Gäller för kontrollen för Slider.

HandleFill – Referensens färg (delen som byter position) i ett växel- eller ett skjutreglage. Gäller för kontrollen för Slider.

HandleHoverFill – Färgen på en referens i ett skjutreglage när användaren för muspekaren över den. Gäller för kontrollen för Slider.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter. Gäller för många kontroller.

HintText – Ljusgrå text som visas i en textinmatningskontroll om den är tom. Gäller för kontrollen Text input.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll. Gäller för många kontroller.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den. Gäller för många kontroller.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den. Gäller för många kontroller.

HTMLText – Text som visas i en HTML-textkontroll och som kan innehålla HTML-taggar. Gäller för kontroll för HTML-text.

I

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll. Gäller för kontroller för Ljud, Bild, Mikrofon och Video.

ImagePosition – Positionen (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) för en bild på en skärm eller en kontroll om det inte är samma storlek som bilden. Gäller för många kontroller.

Input – indata. Gäller för kontrollen Pen input.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv. Gäller för många kontroller.

Item – Den post i aktuell DataSource som användaren vill visa eller redigera. Gäller för kontrollerna Display form och Edit form.

ItemBorderColor – Färgen på kantlinjen runt varje sektor i ett cirkeldiagram. Gäller för kontrollen Pie chart.

ItemBorderThickness – Tjockleken på kantlinjen runt varje sektor i ett cirkeldiagram. Gäller för kontrollen Pie chart.

ItemColorSet – Respektive datapunkts färg i ett diagram. Gäller för kontroller för stapeldiagram och linjediagram och cirkeldiagram.

ItemPaddingLeft – Avståndet mellan texten i en listruta och dess vänstra kant. Gäller för kontrollen List box.

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram. Gäller för många kontroller.

ItemsGap – Avståndet mellan staplarna i ett stapeldiagram. Gäller för kontrollen Column chart.

L

LabelPosition – Platsen för etiketter i ett cirkeldiagram i förhållande till dess sektorer. Gäller för kontrollen Pie chart.

LastSubmit – Den senast skickade posten, inklusive eventuella servergenererade fält. Gäller för kontrollen Edit form.

Layout – Avgör om användaren rullar genom ett galleri eller justerar skjutreglaget uppifrån och ned (Vertical) eller från vänster till höger (Horizontal). Gäller kontrollerna Galleri och Skjutreglage.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista. Gäller för kontrollerna List Box, Radio, Etikett och Text input.

Loop – Ett ljud- eller videoklipp startar om automatiskt när uppspelningen är klar. Gäller för kontrollerna Audio och Video.

M

Markers – Huruvida stapel- eller linjediagrammet visar värdet för varje datapunkt. Gäller för kontrollerna Column chart och Line chart.

MarkerSuffix – Text som visas efter varje värde i ett stapeldiagram för vilket egenskapen Markers har värdet sant. Gäller för kontrollen Column chart.

Max – Det högsta värde som användaren kan ange med ett skjutreglage eller ett omdöme. Gäller för kontrollerna Rating och Slider.

MaxLength – Det antal tecken som användaren kan ange i en textinmatningskontroll. Gäller för kontrollen Text input.

Media – En identifierare för klippet som spelas upp av en ljud- eller videokontroll. Gäller för kontrollerna Lägg till bild, Ljud och Video.

Mic – På enheter som har mer än en mikrofon anges här mikrofonens numeriska ID. Gäller för kontrollen Microphone.

Min – Det lägsta värde som användaren kan ange med skjutreglaget. Gäller för kontrollen för Slider.

MinimumBarWidth – Den smalaste möjliga bredden för staplar i ett stapeldiagram. Gäller för kontrollen Column chart.

Mode – Betydelsen av den här egenskapen är beroende av kontrollen:

  • Kontrollen Redigera formulär – Kontrollen är i läget Redigera eller Ny.
  • Kontrollen Penninmatning – Kontrollen är i läget Rita, Radera eller Välj.
  • Kontrollen Textinmatning – Kontrollen är i läget SingleLine, MultiLine eller Lösenord.

N

NavigationStep – hur långt ett galleri rullar om egenskapen ShowNavigation är inställd på sant och användaren väljer en navigationspil i början eller slutet av galleriet. Gäller för kontrollen Gallery.

NumberOfSeries – Hur många datastaplar som visas i ett stapel- eller linjediagram. Gäller för kontrollerna Column chart och Line chart.

O

OnChange – Appens beteende när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage). Gäller för många kontroller.

OnCheck – Appens beteende när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till true. Gäller för kontrollerna Check box och Toggle.

OnEnd – Appens beteende när ett ljud- eller videoklipp är slut. Gäller för kontrollerna Audio och Video.

OnFailure – Appens beteende när en dataåtgärd har misslyckats. Gäller för kontrollen Edit form.

OnHidden – Appens beteende när användaren navigerar bort från en skärm. Gäller för kontrollen Screen.

OnPause – Appens beteende när användaren pausar klippet som spelas upp av en ljud- eller videokontroll. Gäller för kontrollerna Audio och Video.

OnReset – Appens beteende när en kontroll för att redigera formulär återställs. Gäller för kontrollen Edit form.

OnSelect – Appens beteende när användaren trycker eller klickar på en kontroll. Gäller för många kontroller.

OnStart – Appens beteende när användaren öppnar den eller börjar spela in med en mikrofonkontroll. Gäller kontroller för Ljud, Mikrofon, Skärm och Video.

OnStateChange – Appens beteende när kontrollens tillstånd ändras. Gäller för kontrollen PDF viewer.

OnStop – Appens beteende när användaren slutar spela in med en mikrofonkontroll. Gäller för kontrollen Microphone.

OnStream – Appens beteende när egenskapen Stream uppdateras. Gäller för kontrollen Camera.

OnSuccess – Appens beteende när en dataåtgärd har utförts. Gäller för kontrollen Edit form.

OnTimerEnd – Appens beteende när en timers körning är klar. Gäller för kontrollen Timer.

OnTimerStart – Appens beteende när en timer startas. Gäller för kontrollen Timer.

OnUncheck – Appens beteende när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till false. Gäller för kontrollerna Check box och Toggle.

OnVisible – Appens beteende när användaren navigerar till en skärm. Gäller för kontrollen Screen.

OriginalHeight – En bilds ursprungliga höjd, aktiveras med egenskapen CalculateOriginalDimensions. Gäller för kontrollen Image.

OriginalWidth – En bilds ursprungliga bredd, aktiveras med egenskapen CalculateOriginalDimensions. Gäller för kontrollen Image.

Overflow – Huruvida en rullningslist visas i en etikett om egenskapen Wrap är inställd på sant och värdet för egenskapen Text innehåller fler tecken än kontrollen kan visa i taget. Gäller för kontrollen Etikett.

P

Padding – Avståndet mellan texten på en import- eller exportknapp och knappens kanter. Gäller för kontrollerna Lägg till bild, Export och Import.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant. Gäller för många kontroller.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant. Gäller för många kontroller.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant. Gäller för många kontroller.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant. Gäller för många kontroller.

Page – Sidnumret för den sida som du vill visa. Gäller för kontrollen PDF viewer.

PageCount – Antalet sidor i ett dokument. Gäller för kontrollen PDF viewer.

PausedSant om en kontroll för mediauppspelning är pausad, annars falskt. Gäller för kontrollerna Audio och Video.

Photo – Den bild som tas när användaren tar ett foto. Gäller för kontrollen Camera.

PressedSant medan en kontroll är nedtryckt, annars falskt. Gäller för kontrollen Knapp.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll. Gäller för många kontroller.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll. Gäller för många kontroller.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll. Gäller för många kontroller.

R

RadioBackgroundFill – Bakgrundsfärgen för cirklarna i en radiokontroll. Gäller för kontrollen Radio.

RadioBorderColor – Färgen för cirkeln omkring varje alternativ i radiokontrollen. Gäller för kontrollen Radio.

RadioSelectionFill – Färgen som visas i cirkeln för det valda alternativet i en radiokontroll. Gäller för kontrollen Radio.

RadioSize – Diametern hos cirklarna i en radiokontroll. Gäller för kontrollen Radio.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är. Gäller för många kontroller.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är. Gäller för många kontroller.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är. Gäller för många kontroller.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är. Gäller för många kontroller.

RailFill – Bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är false eller färgen på raden till höger om referensen i ett skjutreglage. Gäller för kontrollerna Slider och Toggle.

RailHoverFill – När du håller muspekaren på referensen, bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är false eller färgen på raden till höger om referensen i ett skjutreglage. Gäller för kontrollerna Slider och Toggle.

RatingFill – Färgen på stjärnorna i en omdömeskontroll. Gäller för kontrollen Omdöme.

ReadOnly – Huruvida en användare ska kunna ändra värdet för ett skjutreglage eller en omdömeskontroll. Gäller för kontrollerna Rating och Slider.

Repeat – En timer kan starta om automatiskt när körningen är klar. Gäller för kontrollen Timer.

Obligatoriskt – Om ett kort måste ha ett visst värde när ett fält i en datakälla redigeras. Gäller för kontrollen Card.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte. Gäller för många kontroller. Se även funktionen Reset.

S

Selected – Det markerade objektet. Gäller för kontrollerna Nedrullningsbar listruta och Galleri.

SelectedDate – Det datum som har markerats i en kontroll. Gäller för kontrollen Date Picker.

SelectionColor – Textfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller färgen för val av verktyget i en pennkontroll. Gäller för kontrollerna Nedrullningsbar listruta, Listruta och Penninmatning.

SelectionFill – Bakgrundsfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller ett markerat område för en pennkontroll. Gäller för kontrollerna Nedrullningsbar listruta och Listruta.

SelectionThickness – Tjockleken hos markeringsverktyget för en pennkontroll. Gäller för kontrollen Pen input.

SelectMultiple – En användare kan välja flera objekt i en listruta. Gäller för kontrollen List box.

SeriesAxisMax – Det maximala värdet för ett stapel- eller linjediagrams y-axel. Gäller för kontrollen Column chart.

SeriesAxisMin – Ett tal som bestämmer minimivärdet för ett stapeldiagrams y-axel. Gäller för kontrollen Column chart.

ShowControls – Om en ljud- eller videospelare t.ex. ska visa en uppspelningsknapp och ett volymreglage eller om en pennkontroll ska visa t.ex. ikoner för att rita, radera och rensa. Gäller för kontrollerna Ljud, PDF-visare, Penninmatning och Video.

ShowLabels – Ett cirkeldiagram kan visa det värde som är kopplat till var och en av dess sektorer. Gäller för kontrollen Pie chart.

ShowNavigation – Om en pil visas i slutet av ett galleri så att en användare kan bläddra igenom objekten i galleriet genom att klicka eller trycka på en pil. Gäller för kontrollen Gallery.

ShowScrollbar – En rullningslist visas när användaren håller muspekaren över ett galleri. Gäller för kontrollen Gallery.

ShowValue – Huruvida värdet för ett skjutreglage eller ett omdöme ska visas när användaren ändrar värdet eller håller muspekaren över kontrollen. Gäller för kontrollerna Rating och Slider.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll. Gäller för många kontroller.

Snap – Om, när användaren rullar genom ett galleri, det fästs automatiskt så att nästa objekt visas i sin helhet. Gäller för kontrollen Gallery.

Start – Spelar upp ett ljud- eller videoklipp. Gäller för kontrollerna Audio, Timer och Video.

StartTime – Tiden efter början av ett ljud- eller videoklipp när klippet börjar spelas upp. Gäller för kontrollerna Audio och Video.

StartYear – Det första år som användaren kan ange som värde för en datumväljarkontroll. Gäller för kontrollen Date Picker.

Stream – Automatiskt uppdaterad bild som baseras på egenskapen StreamRate. Gäller för kontrollen Camera.

StreamRate – Anger, i millisekunder, hur ofta bilden för egenskapen Stream ska uppdateras. Det här värdet kan vara mellan 100 (1/10 sekund) till 3 600 000 (1 timma). Gäller för kontrollen Camera.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll. Gäller för många kontroller.

T

TemplateFill – Bakgrundsfärgen i ett galleri. Gäller för kontrollen Gallery.

TemplatePadding – Avståndet mellan objekten i ett galleri. Gäller för kontrollen Gallery.

TemplateSize – Höjden på mallen för ett galleri i lodrätt/stående läge eller bredden på mallen för ett vågrätt/liggande galleri. Gäller för kontrollen Gallery.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll. Gäller för många kontroller.

Time – En mediakontrolls aktuella position. Gäller för kontrollerna Audio och Video.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll. Gäller för många kontroller.

Transition – Den visuella effekten (Pop, Push eller None) när användaren håller muspekaren över ett objekt i ett galleri. Gäller för kontrollen Gallery.

Transparency – I vilken grad kontroller bakom en bild fortsätter att visas. Gäller för kontrollen Image.

U

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll. Gäller för många kontroller.

Unsaved – Sant om kontrollen för att redigera formulär innehåller användarändringar som inte har sparats. Gäller för kontrollen Edit form.

Update – Värdet att skriva tillbaka till datakällan för ett fält. Gäller för kontrollen Card.

Updates – De värden som skrivs tillbaka till datakällan för en post som lästs in i en formulärkontroll. Gäller för kontrollen Edit form.

V

Valid – Om en kontroll för Kort eller redigera formulär innehåller giltiga poster som är redo att skickas till datakällan. Gäller för kontrollerna Kort och Redigera formulär.

Value ** – Värdet för en indatakontroll. Gäller för kontrollerna Check box, **Radio, Slider och Toggle.

ValueFill – Rektangelns bakgrundsfärg i växlingsreglaget när dess värde är true eller färgen på raden till vänster om referensen i ett skjutreglage. Gäller för kontrollerna Slider och Toggle.

ValueHoverFill – När du håller muspekaren på referensen, bakgrundsfärgen för rektangeln i växlingsreglaget när dess värde är true eller färgen på raden till vänster om referensen i ett skjutreglage. Gäller för kontrollerna Slider och Toggle.

VerticalAlign – Placeringen av text i förhållande till kontrollens vertikala centrum. Gäller för många kontroller.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold. Gäller för många kontroller.

W

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter. Gäller för många kontroller.

WidthFit – Om en kontroll automatiskt expanderar vågrätt för att fylla tomrummet i en behållarkontroll, t.ex. en Redigera formulär-kontroll. Om flera kort har värdet true för den här egenskapen fördelas tomrummet mellan dem. Mer information finns i Förstå dataformulärlayout.

Wrap – Huruvida text som är för lång för att få plats i en etikett radbryts till nästa rad. Gäller för kontrollen Etikett.

WrapCount – Hur många poster som visas i varje objekt i ett galleri. Gäller för kontrollen Gallery.

X

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare). Gäller för många kontroller. Om en Kort-kontroll finns i en behållare som har flera kolumner bestämmer den här egenskapen vilken kolumn kortet ska visas i.

XLabelAngle – Vinkeln för etiketterna under x-axeln i ett stapel- eller linjediagram. Gäller för kontrollerna Column chart och Line chart.

Y

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare). Gäller för många kontroller. Om en Kort-kontroll finns i en behållare som har flera rader bestämmer den här egenskapen vilken rad kortet ska visas i.

YAxisMax – Det maximala värdet för ett linjediagrams y-axel. Gäller för kontrollen Column chart.

YAxisMin – Det minimala värdet för ett linjediagrams y-axel. Gäller för kontrollen Column chart.

YLabelAngle – Vinkeln för etiketterna bredvid y-axeln i ett linje- eller stapeldiagram. Gäller för kontrollerna Column chart och Line chart.

Z

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en kamera förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram. Gäller för kontrollerna Kamera och PDF-visare.