Information om kända begränsningar finns i Common issues and resolutions (Vanliga problem och lösningar).

OBS!: Versionsnumren för de senaste versionerna av PowerApps varierar efter plattform. För att säkerställa att du har den senaste versionen av PowerApps för din plattform är det bäst att installera den från Windows Store, App Store eller Google Play.

Version 2.0.700-2.0.701

 1. När du har sparat en app för första gången, sparas ytterligare ändringar varannan minut automatiskt som standard.
 2. Det är enkelt att skapa regler för villkorsstyrd formatering utan att skriva uttryck. Ange helt enkelt ditt villkor och utforma sedan resultaten på PowerApps arbetsyta.
 3. Det är enklare att konfigurera formulär, gallerier och datatabeller med ett datafönster i fullhöjd som visas när en kontroll läggs till.
 4. Hämta sammanhangsbaserade snabbtips som hjälper dig att skapa en app, oavsett om du startar från en tom app, en mall, en datakälla eller SharePoint.

Version 2.0.690-2.0.691

 1. Spåra användning i en inbäddad instrumentpanel i Power BI för appar som du skapar.
 2. Dela upp en textsträng i delar genom att använda en avgränsare med hjälp av funktionen Split.

Version 2.0.680-2.0.681

 1. Hämta en lista över appar som används i din organisation.
 2. Delegera funktionerna Sum, Average, Min och Max för SQL Server.

Version 2.0.670-2.0.671

 1. Visa en Power BI-panel inuti en app.
 2. Använd funktionen Coalesce för att ersätta ett tomt värde men lämna övriga värden.
 3. Använd funktionen EndsWith för att testa om en textsträng finns i slutet av en annan textsträng.
 4. Använd operanderna And, Or eller Not i formler.

Version 2.0.660-2.0.661

 1. Konfigurera egenskaper för kontroller enklare med hjälp av rutan till höger.
 2. Konfigurera egenskapen DisplayMode för en indatakontroll så att visninge av data, redigering av data eller ingetdera stöds.
 3. Återställ en indatakontroll till dess standardvärde med hjälp av funktionen Reset.
 4. Skapa globala variabler med hjälp av funktionen Set.
 5. Visa, skapa eller redigera en post i samma formulär.

Version 2.0.650-2.0.651

 1. Spara ändringar i en delad app och publicera dem senare.
 2. Lägg till förifyllda gallerier med snygga layouter som automatiskt visar data från några av de mest använda standardentiteterna i Common Data Service.
 3. Anpassa kolumnerna i en datatabellkontroll och kopiera och klistra in den typen av kontroll.
 4. Ångra/gör om ändringar och skapa/redigera flöden i PowerApps Studio för webben.
 5. Ange en SharePoint-lista efter namn om den inte visas som standard.
 6. Konfigurera en formulärkontroll med ett förbättrat användargränssnitt.
 7. Kör en beteendeformel när en app öppnas.

Version 2.0.640-2.0.641

 1. Identifiera och välj kontroller på ett enklare sätt genom att navigera i en lista med skärmar.
 2. Skapa formulär med flera kolumner med en ny funktion i kontrollerna Visa formulär och Redigera formulär.
 3. Förbättringar av datatabeller, inklusive stöd för statiska datakällor, standardfält och ändring av storlek på kolumner för appanvändare.
 4. Enklare att formatera datum och konvertera mellan lokal tid och UTC.
 5. Samtidig redigering som gör att appar skadas förhindras.
 6. Öka dina kunskaper i en individuell miljö (alltid kostnadsfritt).

Version 2.0.630-2.0.632

 1. Navigera enklare i verktygsfältet och öppna hjälpen från verktygstips.
 2. Läs från exempelappar som visar dina data, inte falska data.
 3. Öppna och redigera exempelappar i PowerApps Studio för webben.
 4. Välj typ av Gallerikontroll enklare och välj från en mängd olika layouter.
 5. Visa data i tabellformat med kontrollen Datatabell.
 6. Använd skärmmallar för vanliga datamönster.
 7. Bläddra bland miljöer i en alfabetisk lista med tydligare etiketter.
 8. Administratörer kan visa användarlicenser för PowerApps och Microsoft Flow.

Version 2.0.610-2.0.611

 1. Skapa en app från en mall i en webbläsare.

  Mer information finns i Skapa och köra en app från en mall.

 2. Anslut automatiskt till Microsoft-tjänster som SharePoint, Office och OneDrive.

 3. Spela upp videor som finns på Azure Media Services.

 4. Använd samma kontroll för att lägga till en bild från en fil eller från kameran i din telefon.

  Mer information finns i Lägg till en bildkontroll.

 5. Förstora en app med hjälp av din webbläsares zoomfunktion.

Version 2.0.600-2.0.601

 1. Experimentell funktion: Lägg till dynamiska formulär med entiteten formulärkontroll där användare kan visa, navigera och redigera relationsuppbyggda data från Common Data Service.

  Mer information finns i Använd entiteten formulärkontroll.

 2. Lättare identifiering av datakällor med en ikon för varje anslutningstyp.

  När du lägger till en anslutning i panelen datakälla i PowerApps Studio, har anslutningstyper som SharePoint, OneDrive och YouTube olika ikoner. När du lägger till anslutningen, visas ikonen bredvid anslutningen för att hjälpa dig minnas vilka datakällor som du har lagt till. Till exempel visas en anslutning till Common Data Service med ikonen för den typen av anslutning, tillsammans med dess namn och namnet på entiteten.

 3. Läs långa formler enklare med färgkodade syntaxelement.

  När du skriver en formel i formelfältet, visas olika syntaxelement i olika färger för att förbättra läsbarheten och hjälpa dig förstå långa formler. En tabell med element och deras färger finns i Kom igång med formler.

 4. Använd PowerApps-meddelandeanslutning för att skicka push-meddelanden från en app eller ett flöde och rikta mot en annan valfri app.

  Välj de användare som ska få meddelandet och skicka det med parametrar till målappen för en helt anpassad upplevelse. Mer information finns i Lägg till push-meddelanden till din app.

 5. Byt namn på eller ta bort en miljö från administrationscenter.

  Mer information finns i Miljöadministration.

 6. Skapa en anpassad anslutningsapp genom att ange URL till en OpenAPI-definition.

  Mer information finns i Registrera och använda anpassade anslutningsappar.

Version 2.0.590-2.0.591

 1. Visa information i ett galleri som anpassas så att objekt med olika höjd passar.

  Lägg till ett galleri med anpassningsbar höjd om du har text (till exempel en produktbeskrivning) vars längd varierar eller liknande objekt. Med den här metoden kan du visa beskrivningar i sin helhet i ett lodrätt galleri utan onödiga blanksteg.

  Stegvisa anvisningar om hur du visar data i ett galleri finns i Visa en lista med objekt. Referensinformation finns i Gallerikontroll.

 2. Avgör om textsträngarna börjar med en specifik teckensekvens.

  Använd funktionen StartsWith så att användare kan ange ett par tecken i sökrutan för att filtrera en lista med objekt baserat på texten i början av ett fält.

 3. Avgör om textsträngarna motsvarar ett mönster som du anger med ett regelbundet uttryck.

  Använd funktionen IsMatch för att returnera värdet sant/falskt baserat på om ett fält i ett register motsvarar ett namn, en e-postadress, ett telefonnummer, ett personnummer i USA eller dylikt.

 4. Anpassa i vilken ordning kontrollerna aktiveras när användare trycker på tabb-tangenten.

  Som standard avgörs tabbordningen för varje kontroll av X- och Y-koordinaterna. Om du vill ange en annan ordning ställer du in egenskapen TabIndex för en eller flera kontroller som ett heltal som är större än noll. Om exempelvis värdet för en kontroll har angetts som 1, aktiveras den före kontrollen med värdet 2 eller högre. Du kan göra din app mer tillgänglig genom att lägga till beskrivningar och se till att tabbsekvensen för varje skärm är optimal.

 5. Anpassa tjockleken för skjutreglagets spår.

  Användare kan ändra värdet för skjutreglaget genom att dra referensen till höger eller vänster längs spåret.

 6. Uppdatera applistan på Android-enheter genom att trycka på en knapp i stället för att dra ned.

  Mer information finns i Använda PowerApps på en telefon eller surfplatta.

 7. Buggfixar och prestandaförbättringar.

Version 2.0.570-2.0.571

 • Felkorrigeringar och förbättringar av prestanda och tillgänglighet.

Version 2.0.560-2.0.561

 1. Stöd för universella länkar i iOS- och Android-enheter.

 2. Stöd för bakåtknapp i Windows Phone-enheter.

  När du trycker på bakåtknappen stängs appen.

 3. Bättre upplevelse när du tar bort en app.

  När du tar bort en app från https://web.powerapps.com tas appen bort när du öppnar PowerApps Mobile eller Dynamics 365 igen.

 4. Stöd för kontextvariabler i delegerbara uttryck.

 5. Förbättrad minnesanvändning när du kör en app.

 6. Tillagd AutoHeight-egenskap i HTML-textkontroll.

 7. Förbättrad prestanda och åtgärdat diverse buggar, inklusive kontrollerna för mikrofon, klassificering, listruta och kamera.

Version 2.0.542-2.0.545

 1. Windows Phone 10.

  En förhandsversionen av PowerApps Mobile är tillgänglig för Windows Phone 10. Mer information finns i Använda PowerApps på en telefon eller surfplatta.

 2. Felkorrigeringar.

Version 2.0.540

 1. Köra appar i något av flera olika språk.

 2. Hantera appar och data i specifika miljöer.

  Mer information finns i Översikt över miljöer.

 3. Ange en beskrivning för varje app som du skapar.

  Genom att lägga till beskrivningar hjälper appskaparna användarna att hitta de appar som passar deras behov bäst.

 4. Bättre stöd för bakåtknappen på Android-enheter.

  Du uppmanas att bekräfta om du vill stänga appen.

 5. Felkorrigeringar och andra förbättringar i prestanda, diagnostik, anslutningar i delade appar och hjälpmedel.

  Apparna öppnas snabbare och är enklare att använda med en skärmläsare eller bara ett tangentbord. Vi har förbättrat den dialogruta där du kan bekräfta eller ändra anslutningar när du öppnar en app som någon har delat med dig. Vi har lagt till alternativet Sessionsinformation som innehåller diagnostiskinformation, t.ex. sessions-ID. Vi har gjort gallerilayouterna mer tillgängliga och gjort andra förbättringar i hela produkten.

Version 2.0.531

 1. Tillgängligt på fler språk än engelska.

 2. Select and rename controls more easily (Välj och byt namn på kontroller enklare).

  När du väljer en kontroll visas dess namn och namnet eller namnen på alla överordnade kontroller i en synlig sökväg i nedre vänstra hörnet. Du kan öppna textrutan Byt namn genom att dubbelklicka på en kontrolls namn överst i rutan till höger eller genom att dubbelklicka på namnet på en skärm i det vänstra navigeringsfältet.

 3. Find options on the toolbar more easily (Hitta alternativ i verktygsfältet enklare).

 4. Show the Advanced view of control properties more easily (Visa avancerad vy för kontrollegenskaper enklare).

  Granska och uppdatera egenskapsvärdena för den markerade kontrollen på fliken Avancerat i den högra rutan.

 5. Refresh data in generated apps more easily (Uppdatera data i genererade appar enklare).

  När du genererar en app automatiskt innehåller standardbläddringsskärmen en uppdateringsknapp. Användare kan klicka eller trycka på knappen om de vill visa de senaste ändringarna av data från dess källa utan att stänga appen.

 6. Show two display fields in lookup controls (Visa två visningsfält i uppslagskontrollerna).

 7. Update multiple records at once by using the Patch function (Uppdatera flera poster samtidigt med hjälp av korrigeringsfunktionen).

  Skapa eller uppdatera mer än en post åt gången genom att ange en tabell med basposter och en tabell med ändringsposter som argument för funktionen Korrigering.

 8. Perform calculations and actions on a set of records by using the ForAll function (Utför beräkningar och åtgärder på en uppsättning poster med hjälp av ForAll-funktionen).

  Funktionen ForAll evaluerar en formel för alla poster i en tabell. Formeln kan beräkna ett värde och/eller utföra en eller flera åtgärder, som att t.ex. ändra data eller arbeta med en anslutning.

 9. Calculate exponential values by using the Power function (Beräkna exponentiella värden med hjälp av Power-funktionen).

  Power-funktionen returnerar ett tal upphöjt till en exponent. Den här funktionen motsvarar operatorn ^.

 10. Bättre sortering och filtrering för flera sessioner och enheter.

  Även om du stänger PowerApps behålls den här inställningen om du sorterar eller filtrerar listan över appar på en mobil enhet. Om du sorterar listan över appar som du öppnade senast är sorteringsordningen korrekt även om du har öppnat en app på en annan enhet.

 11. Improved mechanism for providing feedback (Förbättrad mekanism för feedback).

  Istället för att klicka eller knacka på den leende ikonen i det övre högra hörnet kan du skapa en biljett genom att knacka på Kontaktavår supportsida och sedan tillhandahålla informationen om vad du vill fråga om.

Version 2.0.510-2.0.512

Olika plattformar visar olika versionsnummer på grund av administrativa detaljer, men 2.0.510, 2.0.511 och 2.0.512 släpptes samtidigt.

 1. Öppna appar i iOS 10.

 2. Mark favorite apps on iOS and Android devices (Markera favoritappar för iOS och Android-enheter).

  Du kan markera en app som en favorit och endast visa dina favoritappar i listan över appar som du kan köra.

 3. Swipe down to refresh the list of apps on iOS and Android devices (Svep nedåt för att uppdatera listan över appar på iOS och Android-enheter).

 4. Delay property for text-input controls (Fördröjningsegenskap för textinmatningskontroller).

  Om du ställer in OnChange-egenskapen för en Textinmatningskontroll för en åtgärd, så kommer den åtgärden att som standard utföras varje gång som en användare matar in ett tecken i kontrollen. Exempelvis kan en användare mata in sju bokstäver i sökrutan och resultaten kommer att uppdateras varje gång användaren lägger till en bokstav. Detta använder nätverksbandbredd i onödan när en datakälla genomsöks. Om du ställer in DelayOutput-egenskapen till sant kommer åtgärden inte att utföras förrän användaren matar in ett eller flera tecken och sedan slutar att mata in i kontrollen under en viss tid.

 5. Mathematical functions added (Matematiska funktioner som lagts till).

  • Beräkna sinus, cosinus, tangens och andra trigonometriska värden.
  • Få enkel åtkomst till värdet för π.
  • Konvertera mellan vinkelenheter.
  • Beräkna naturliga exponentieringar och logaritmer.

  Mer information finns i Trigonometrifunktioner och Numeriska funktioner.

Version 2.0.500

 1. Barcode scanner for UPC, Codabar, and other types of codes (Streckkodsläsare för UPC, Codabar och andra typer av koder).

  Stegvisa anvisningar och information om metodtips och begränsningar finns i Skanna en streckkod.

 2. App templates that showcase the Common Data Model (Appmallar som demonstrerar Common Data Model).

  Använd en mall för att snabbt skapa en telefonapp för att hantera fall eller en app för surfplattor för att registrera kontakter för en tävling. Dessa mallar baseras på standardentiteter i Common Data Model.

 3. Buggfixar och prestandaförbättringar.

Version 2.0.490

 1. Use the entities in the Microsoft Common Data Model to build apps (Använd entiteterna i Microsoft Common Data Model för att skapa appar).

  Lagra organisationens data i standard- eller anpassade entiteter, skapa och dela appar baserat på dessa entiteter och öppna entiteterna i Excel för att enkelt se och redigera data. För mer information se Understand entities (Förstå entiteter).

 2. Connect to data in an on-premises SharePoint site (Anslut till data på en lokal SharePoint-webbplats).

  Visa och hantera data på en lokal SharePoint-webbplats med en datagateway. Mer information finns i Anslut till SharePoint.

 3. Get push notifications on your Android device when apps are shared with you (Få push-meddelanden på din Android-enhet när appar delas med dig).

 4. Run apps using PowerApps Mobile on Android N (Kör appar med PowerApps Mobile på Android N).

Version 2.0.480

 1. Create and modify an app in a browser (Skapa och ändra en app i en webbläsare).

  Du kan skapa och ändra appar genom att öppna PowerApps Studio eller en webbläsare som Microsoft Edge, Chrome eller Internet Explorer 11. Mer information finns i Create an app in a browser (Skapa en app i en webbläsare).

 2. Create an app from within a modern list in SharePoint (Skapa en app från en modern lista i SharePoint).

  Se det här blogginlägget för mer information.

 3. Lägg till eller kopiera en skärm

  I det vänstra navigeringsfältet kan du trycka på knappen med tre punkter för en miniatyrbild och sedan trycka på Ny skärm för att lägga till en skärm eller Duplicate Screen (Kopiera skärm) för att kopiera den aktuella skärmen. I båda fallen visas den nya skärmen under den aktuella skärmen i stället för längst ned i navigeringsfältet.

Version 2.0.471

 1. Dates and times when you create an app automatically (Datum och tid när du skapar en app automatiskt).

  Om du skapar en app automatiskt från en datakälla som innehåller information om datum kommer appen att visa den informationen på EditScreen1 i en DatePicker-kontroll som standard. Om källan även innehåller tidsinformation kommer den informationen att visas i kontrollerna i den nedrullningsbara listrutan.

 2. New sample apps and templates (Nya exempelappar och mallar).

  Du kan öppna en exempelapp som visar ett scenario som till exempel presentation av produkter, överblick över anställdas engagemang, kontroll av tillgångar eller att hjälpa en nyanställd att välja en sjukvårdsplan.

 3. Pass parameters while running an app in the browser using a query string (Överföra parametrar när du kör en app i webbläsaren med hjälp av frågesträngar).

 4. Deprecated data sources from Project Siena (Inaktuella datakällor från Project Siena).

  Om du har skapat eller uppdaterat en app i betaversion 4 av Project Siena för att inkludera data från någon av dessa källor kommer denna data inte längre visas om du kör eller redigerar appen i PowerApps:

  • lokala SharePoint-webbplatser
  • Azure Mobile Services
  • REST-tjänster som inte skapades med en WADL-fil
  • RSS

  Om du öppnar appen för redigering så kommer en felikon visa vilken kontroll eller vilka kontroller som har egenskaper som refererar till en inaktuell datakälla.

Version 2.0.460

 1. Lokala data.

  Visa och hantera data på en lokal SQL Server-databas med en lokal datagateway.

 2. PowerApps on Firefox (PowerApps på Firefox).

  Du kan köra appar i den senaste versionen av webbläsaren Mozilla Firefox.

 3. SharePoint Update control (SharePoint uppdateringskontroll).

  Den här kontrollen har ersatts med kontrollen Redigera formulär. En app som innehåller SharePoint-uppdateringskontrollen kan fortfarande öppnas, men själva kontrollen inte längre visas.

Version 2.0.450

 1. Add data while customizing a form (Lägg till data när du anpassar ett formulär).

  Tryck på datakällan för ett formulär (eller Ingen datakälla har valts) med formuläret markerat i det högra fönstret och tryck sedan på Lägg till en datakälla.

 2. App from data now fully delegated for SQL Azure and Salesforce connections (App från data är nu fullständigt delegerat för SQL Azure och Salesforce-anslutningar).

  När du skapar en app från data för en SQL Azure- eller Salesforce-anslutning delegerar nu den resulterande appen alla åtgärder till tjänsten. Nu är det möjligt att arbeta med stora datauppsättningar med dessa genererade appar.

  I stället för att generera formler som baseras på Filter- och Sortera-funktioner, genererar vi nu formler som baseras på Sök- och SortByColumns-funktioner. Dessa nya funktioner är lättare att delegera till en datatjänst eftersom de inte är beroende av en godtycklig formel.

 3. Ny sökfunktion.

  Sökfunktionen fungerar som en specialiserad Filterfunktion och använder en enkel sträng för att söka och en lista med textkolumner att söka i. Den här funktionen returnerar automatiskt alla poster om inga sökord finns och passar för direkt användning med en textinmatningssök-kontroll. Mer information finns i dokumentationen för Sökfunktionen. Alternativt kan du ta en titt på de formler som genereras när du skapar en app från data.

 4. In operator now supports delegation (Operatorn stöder nu delegering).

  Passa på att använda den här operatorn i Filterfunktioner för att utföra samma åtgärd som Sökfunktionen.

 5. Show PDF files that are protected by a password (Visa PDF-filer som skyddas av ett lösenord).

  Om du konfigurerar en PDF Viewer-kontroll för att visa en fil som kräver ett lösenord så måste varje användare ange lösenordet för att visa filen. Om du vill ta bort kravet på lösenord ställer du in egenskapen lösenord för den kontrollen till lösenordet för filen.

 6. Coordinated Universal Time in the DatePicker control (Coordinated Universal Time i DatePicker-kontrollen).

  Som standard tolkar DatePicker-kontrollen alla datumvärden i den lokala tidszonen. Om dina indata säger midnatt i Coordinated Universal Time (UTC) visas ett datum som är fel på en dag i vissa tidszoner. Till exempel visar DatePicker-kontrollen den 31 Dec. 2016 om du ställer in dess DefaultDate-egenskap som "2017-01-01T00:00:00Z" och du befinner dig i tidszonen Pacific (UTC-0800). Ändra DateTimeZone-egenskapen från lokal till UTC för att säkerställa att kontrollen visar dessa värden korrekt.

Version 2.0.440

 1. Alternativfönster.

  Vi slagit samman Alternativfönstret och Snabbverktygsfönstret och Alternativfönstret är nu öppet hela tiden.

 2. Edit lookup control (Redigera uppslagskontroll).

  Om du lägger till och konfigurerar en Redigera uppslag-kontroll i en Redigera formulär-kontroll kan användarna lägga till och uppdatera objekt i en SharePoint-lista som innehåller dessa typer av kolumner:

  • Uppslag
  • Person eller grupp
  • Hanterade metadata

Version 2.0.430

 1. Update required for PowerApps Studio and PowerApps Mobile (Uppdatering krävs för PowerApps Studio och PowerApps Mobile).

  På grund av en intern ändring måste du installera den här uppdateringen för att fortsätta att skapa och redigera appar i PowerApps Studio och köra appar i PowerApps Mobile.

  För Windows 8 och Windows 8.1:

  1. Öppna appen för Windows Store.
  2. Öppna inställningarna för appen.
   Tryck till exempel på Windows-tangenten och "c"-tangenten samtidigt och välj sedan Inställningar.
  3. Välj Appuppdateringar och sedan Sök efter uppdateringar.
  4. Välj Installera för PowerApps på skärmen som visas.
 2. Förbättrad delegering för stora datauppsättningar.

  • SortByColumns stöder nu delegering.
  • Sortera, SortByColumns, och Filtrera kan nu användas tillsammans.
  • Mer support för delegering är på väg.
 3. Uppdaterar en egenskap som läggs till kontrollen för att redigera formulär.

  Redigera formulär-kontrollen har nu en uppdateringsegenskap för att komma åt alla uppdateringsegenskaper för kortet i formuläret.

  Du kan använda den här egenskapen för att skicka formulärets data till en REST-API.

 4. Felkorrigeringar för videokontroll.

  Fungerar nu med YouTube.

 5. Stöd för enkel inloggning till Microsoft-tjänster.

  Funktionen för enkel inloggning loggar automatiskt in PowerApps-användare till sina förstapartstjänster som använder Azure Active Directory-autentisering, till exempel SharePoint, Office 365 och Dynamics CRM.

 6. Lade till Redigera uppslagskort.

  När du installerar den här PowerApps-uppdateringen kommer Visa formulär- och Redigera formulär-kontrollerna att visa uppslagsfält till andra tabeller, men denna data kommer att vara skrivskyddad. När andra ändringar sker i SharePoint-anslutningsappen kommer du att kunna uppdatera dessa fält för data i SharePoint-listor. (Du kommer inte att behöva uppdatera PowerApps igen för att dra nytta av den här funktionen).

 7. Gränsvärden för numeriska kort.

  Numeriska kort, till exempel för klassificeringar och procentsatser, återspeglar de gränsvärden som du anger (eller som är inställda i metadata för datakällan).

 8. Standardvärden för DatePicker-kontrollen.

  Du kan konfigurera en DatePicker-kontroll med ett tomt värde som standard.

 9. Förbättringar för kontrollerna för Visa formulär och Redigera formulär.

  Formulärkontrollerna visar nu både ett visningsnamn och namnet på fältet om de skiljer sig åt, och du kan ändra visningsnamnet för en uppslagskontroll.

 10. Visa endast appar som du äger eller som har delats med dig på powerapps.com.

 11. Buggfixar och prestandaförbättringar för hela produkten.

Version 2.0.410

PowerApps.com

 1. Använd appar direkt på webben!

  Du kan hitta och använda PowerApps på alla enheter som har en webbläsare.

 2. En ny startsidan på PowerApps.com.

  Funktionerna omfattar:

  • Snabb åtkomst till dina appar
  • Exempelappar som du kan prova för att komma igång
  • Dokumentation för mer information
 3. Ett nytt utseende för att söka efter och hantera dina appar, anslutningar och meddelanden.

 4. Förbättringar för metoderna att dela.

  Användare kan nu dela appar och dela appar igen med sin organisation.

PowerApps Mobile

 1. PowerApps är nu tillgängligt för Android!

  Leta efter PowerApps i Android store (Google Play).

 2. PowerApps har ett nytt utseende för att hitta och öppna appar på enheter som kör iOS.

  Uppdatera din app eller installera den på nytt från App Store.

 3. Förenklad inloggning och välkomstprogram.

 4. Förbättrad användbarhet.

  Vi har lagt till hamburgarnavigeringsmeny och en snabbmeny för appar.

PowerApps Studio

 1. En effektiv sida för att börja att skapa en app.

  • Fler användbara alternativ för att snabbt få åtkomst till allt som du behöver.
  • Ett förbättrad flöde, inklusive bättre spår och navigering, när du skapar en app från data.
  • Nu kan du se dina senaste använda SharePoint-platser när du skapar en app från SharePoint Online, för de användare som inte kommer ihåg sina SharePoint-URL: er.
 2. Ny produktguide.

  En snabb genomgång av de viktigaste delarna av redigeringsfunktionerna för att hjälpa nya användare.

 3. Sammanhangsberoende hjälplänkar.

  Vi har gjort det mycket lättare att hitta hjälp i produkten och att komma i kontakt med andra via vårt community.

 4. Nya kontroller för Redigera formulär och Visa formulär. På grund av detta genereras bättre appar.

  Att skapa en app från data är nu mycket enklare. Med dessa kontroller och dess associerade kort och funktioner kan du skapa en grundläggande app för att se och redigera data utan att manuellt behöva använda Korrigering, Verifiera, och andra lågnivå-funktioner.

  Dessa kontroller erbjuder även en ny konfigurationsruta där du kan aktivera och inaktivera fält och ändra kort för varje fält.

  Se Understand data forms (Förstå dataformulär) för mer information.

 5. Delegering av datakällor av Filtrera och Sortera förbättrar prestandan och stöder ett stort antal poster.

  Fram till nu hanterades alla Filtrera- och Sortera-åtgärder på enheten. Detta krävde att all data hämtades, något som var mycket tidskrävande och använde mycket bandbredd. Med den här versionen kan dessa åtgärder delegeras till datakällan i vissa situationer, vilket gör att dina appar svarar snabbare och kan hantera ett stort antal poster. Du kan läsa mer om detta på sidorna för Filtrera och Sortera.

  Delegeringen är begränsad till vissa situationer. Appar som har skapats från data är inte kvalificerade. Se Vanliga problem och lösningar nedan för mer information. Vi kommer att expandera scenarier där delegering kan användas.

  För att utnyttja den här nya funktionen stöder nu Gallerikontrollen växling. När användaren når slutet av en lista med data hämtar kontrollen sömlöst mer data från datakällan.

 6. Sök och bläddra i PDF Viewer-kontrollen.

  PDF Viewer-kontrollen stöder nu fulltextsökning i hela dokumentet och vi har lagt till mjuk rullning mellan sidor. Du behöver inte längre flytta sida för sida.

 7. Fler anslutningsappar.

  Vi fortsätter att lägga till anslutningsappar. Check out the list (Se listan) för de senaste.

 8. Uppdatera metadata.

  Uppdatera dina metadata med ett enda tryck (i stället för att ta bort en anslutning och lägga till den igen).

 9. En lista över dina senast använda SharePoint-webbplatser.

  Skapar du en mängd appar för samma SharePoint-webbplats? För att förenkla processen spårar vi SharePoint-webbplatser som du nyligen har använt så att du enkelt kan välja dem igen.

 10. Prestanda- och datahanteringsförbättringar, samt många fler användningsförbättringar och felkorrigeringar!

Anslutningar

Den här versionen stöder dessa anslutningar, och många fler:

 • SharePoint
 • Office 365
 • Dynamics CRM
 • SQL
 • OneDrive för företag
 • Dropbox
 • Google Drive
 • Slack
 • Twilio
 • Yammer
 • Twitter