Konfigurera din app med formler som inte bara beräknar värden och utföra andra uppgifter (som i Excel) utan som även svarar på indata från användaren (krävs av appar).

 • I Excel kan du skapa formler som till exempel fyller i celler och skapa tabeller och diagram.
 • I PowerApps skapar du liknande formler när du konfigurerar kontroller i stället för celler. Dessutom kan skapa du formler som gäller särskilt för appar i stället för kalkylblad.

Exempelvis kan du skapa en formel för att fastställa hur din app reagerar när användare väljer en knapp, ändrar ett skjutreglage eller ange annan indata. Formlerna kan visa en annan skärm, uppdatera en datakälla som är extern i appen eller skapa en tabell som innehåller en delmängd av data i en befintlig tabell.

Du kan använda formler för en mängd olika scenarier. Du kan till exempel använda din enhets GPS, en kartkontroll och en formel som använder Location.Latitude och Location.Longitude för att visa din aktuella plats. När du flyttar spårar kartan automatiskt din plats.

Det här avsnittet innehåller endast en översikt över att arbeta med formler. Bläddra i formelreferensen om du vill ha mer information och en fullständig lista över funktioner, operatörer och andra byggstenar som du kan använda.

Förutsättningar

Visa ett enkelt värde

I Excel kan du ange en viss typ av data, till exempel numret 42 eller frasen Hello World genom att skriva den i en cell. Cellen visar alltid informationen precis som du har angett den. I PowerApps kan du på samma sätt ange en typ av data som inte ändras genom att ange textegenskapen för en etikett till exakt de tecken som du vill ska omges av dubbla citattecken.

 1. Tryck på Nytt på menyn Arkiv (nära vänsterkanten).

 2. Välj Telefonlayout i panelen Blank app (Tom app) under Skapa en app.

  Formelfältet visas längst upp på skärmen.

  Formelfält

  Det här fältet har två delar:

  I formelfältet kan du se och redigera egenskaper för den markerade kontrollen eller för skärmen om inga kontroller är markerade. Du kan se namnet på den valda kontrollen på innehållsfliken:

  Innehållsfältet visar den markerade kontrollen

  Du kan ändra namnet på den markerade kontrollen på innehållsfliken genom att klicka på namnet.

 3. Lägg till kontrollen Etikett på skärmen.

  Tillagd TextBox-kontroll

  När du lägger till en etikett visar egenskapslistan automatiskt egenskapen Text som styr vad kontrollen visar. Som standard är värdet för den här egenskapen "Text".

 4. Ställ din värdet för egenskapen Text till "Hello World" genom att skriva den strängen med dubbla cittattecken i formelfältet:

  Använda texten "Hello World"

  Etiketten visar det här nya värdet medan du skriver. Skärmen kan visa gula utropstecken när du skriver. Dessa ikoner visar fel, men de försvinner när du har angett ett giltigt värde. Till exempel är en sträng utan dubbla citattecken i bägge ändar ogiltig.

  I Excel kan du visa ett tal som 42 genom att skriva det i en cell eller skriva en formel som motsvarar det talet, som =SUMMA(30,12). I PowerApps kan du uppnå samma effekt genom att ställa in egenskapen Text för en kontroll, som en etikett, på 42 eller Summa(30,12). Cellen och etiketten visar alltid det numret, oavsett vad som ändras i övrigt i kalkylbladet eller appen.

  Obs! I PowerApps ska inte en formel föregås av ett likhetstecken eller ett plustecken som i Excel. Formelfältet behandlar det du skriver som en formel som standard. Du ska heller inte omge en formel med dubbla citattecken (") som du gjorde tidigare för att ange en textsträng.

 5. I etikettens egenskap Text ska du ersätta "Hello World" med Summa(1,2,3).

  Om du skriver den partiella funktionssumman(1,2,3 utan avslutande parentes visas fel

  När du skriver hjälper formelfältet dig genom att visa beskrivningen och förväntade argument för funktionen. Precis som med det slutliga dubbla citattecknet i "Hello World" visar skärmen gula utropstecken om ett fel uppstått tills du anger den avslutande parentesen för den här formeln:

  Använda fullständig formelsumma(1,2,3)

Ändra ett värde baserat på indata

I Excel skriver du =SUMMA(A1:A2) i en cell om du vill visa summan av värdena i cellerna A1 och A2. Om ett eller båda av dessa värden ändras är det automatiskt cellen som innehåller formeln som visar det uppdaterade resultatet.

Bild av Excel-omberäkning med två adderade tal

Du kan få liknande resultat i PowerApps, genom att lägga till kontroller och ange deras egenskaper. Det här exemplet visar etiketten från den föregående proceduren och två textinmatningskontroller med namnet TextInput1 och TextInput2.

Bild av PowerApps-omberäkning med två adderade tal

Oavsett vilka siffror du anger i textinmatningskontrollerna visar etiketten alltid siffrornas summa eftersom dess egenskap Text är inställd på den här formeln:
TextInput1 + TextInput2

Bild av PowerApps-omberäkning med två adderade tal

Du kan använda villkorsstyrd formatering för att exempelvis negativa värden i rött i Excel. I PowerApps kan du använda en formel som innehåller funktionen Om som fungerar på samma sätt som i Excel.

 1. Ange etikettens egenskap Color med den här formeln:
  If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

  Obs! I en formel ska du ange en kontrolls egenskap genom att ange namnet på kontrollen följt av en punkt och sedan egenskapens namn. Du anger exempelvis textegenskapen för TextBox1 genom att skriva TextBox1.Text.

  Bild av PowerApps-omberäkning med ändrad färg på en etikett baserat på dess värde

 2. I TextInput1 och TextInput2 anger du två siffror som resulterar i ett negativt tal när de läggs ihop.

  Bild av PowerApps-omberäkning med ändrad färg på en etikett baserat på dess värde

  Värdet i etiketten visas i rött.

Ändra en färg baserat på användarindata

Du kan konfigurera din app med formler så att användarna kan ändra appens utseende eller beteende. Du kan till exempel skapa ett filter för att endast visa data som innehåller en textsträng som användaren anger, eller så kan du låta användarna sortera en uppsättning data baserat på en viss kolumn i datauppsättningen. I den här proceduren ska du låta användarna ändra färg på skärmen genom att justera ett eller flera skjutreglage.

 1. Ta bort kontroller från de föregående procedurerna eller skapa en tom app som du gjorde tidigare och lägg till tre skjutreglage:

  Infoga en kontroll för skjutreglage

 2. Ordna skjutreglagen så att de inte överlappar varandra, lägg till tre etiketter och konfigurera dem för att visa röd, grön och blå:

  Ordna skjutreglage och lägga till etiketter för varje färgkomponent

 3. Ange 255 som maxvärde för varje skjutreglage. Det är det maximala värdet för en färgkomponent för RGBA-funktionen.

  Du kan ange maxvärde genom att välja det på innehållsfliken eller i egenskapslistan:

  Ändra det maximala värdet för varje skjutreglage

 4. Markera skärmen genom att klicka ut dig från en kontroll och sedan ange skärmens fyllningsegenskap med den här formeln:
  RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Som beskrevs tidigare kommer du åt kontrollegenskaper med . -operatorn. Slider1.Value hänvisar till skjutreglagets värdeegenskap, som återspeglar var användaren har placerat skjutreglaget mellan det minsta och högsta värdet. När du skriver den här formeln färgkodas varje kontroll den innehåller mellan skärmen och formelfältet:

  Ändra formeln för bakgrundsfärgen på skärmen, men ännu inte fullständigt

  När du skriver den avslutande parentesen ändras skärmens bakgrund till mörkgrå baserat på skjutreglages standardvärde, som är 50. När du är klar med formeln beräknas den och används som värde för bakgrundsfärgen. Du kan interagera med din app i standardarbetsytan utan att behöva öppna förhandsgranskningen:

  Ändra det maximala värdet för varje skjutreglage

 5. Justera skjutreglagen och se hur ändringarna påverkar bakgrundsfärgen.

  När varje skjutreglage ändras räknas formeln som innehåller RGBA-funktionen om, vilket genast ändrar skärmens utseende.

  Ändra formeln för bakgrundsfärgen på skärmen, nu fullständigt

Hantera appbeteende

Du kan använda formler för att vidta åtgärder utöver att utföra beräkningar och ändra utseende. Du kan till exempel ställa in egenskapen OnSelect för en knapp till en formel som inkluderar funktionen Navigera. När en användare väljer den här knappen visas skärmen som du anger i formeln.

Du kan använda vissa funktioner i beteendeformler, till exempel Navigera och Samla in. Formelreferensen anropar om du kan använda en funktion enbart i den här kontexten.

Du kan ta med mer än en åtgärd i en beteendeformel om du separerar funktioner med ett semikolon (;). Till exempel kanske du vill uppdatera en variabel i sammanhanget, skicka data till en datakälla och slutligen navigera till en annan skärm.

Visa en lista över egenskaper efter kategori

Egenskapslistan visas i alfabetisk ordning, men du kan också visa alla egenskaper för en kontroll, sorterade efter kategori, om du väljer alternativet Avancerat på fliken Visa:

Vyn Avancerat

Du kan redigera formler direkt i den här vyn. Med kontrollväljaren längst upp i fönstret kan du snabbt hitta en kontroll att arbeta med. Och med egenskapssökningen kan du snabbt hitta en egenskap för kontrollen.

Den här vyn visar inledningsvis de viktigaste egenskaperna. Klicka på pilen längst ned i fönstret om du vill visa alla egenskaper. Alla kontroller har en lång lista med egenskaper som styr alla aspekter av kontrollens funktion och utseende. Du kan bläddra i listan eller söka efter en egenskap genom att skriva i rutan längst upp i fönstret.

Syntax för formler

När du skriver en formel i formelfältet, visas olika syntaxelement i olika färger för att förbättra läsbarheten och hjälpa dig förstå långa formler. Här är färgkodlistan i PowerApps.

syntaxmarkering