En kvinna som arbetar med en bärbar dator

Lågkodsstyrning: Allt du behöver veta

Läs om vad lågkodsstyrning är och varför det är nödvändigt för din organisation.

Vad är lågkodsstyrning?

Lågkodsstyrning är sättet som din organisation vägleder sina professionella och civila utvecklare – medarbetare som använder teknik för att skapa lösningar för verksamhetens behov – till att bygga anpassade appar med hjälp av en lågkodsutvecklingsplattform.

Dessa plattformar hjälper medarbetare med eller utan kodningserfarenhet att skapa appar genom ett grafiskt användargränssnitt. De använder sig av mallar och dra-och-släpp-funktioner för att snabbt skapa appar som automatiserar affärsprocesser. Mycket lite manuell kodning behövs, förutom om du behöver lägga till anpassade element i en app med hjälp av överlappande formatmallar.

Under livscykeln för programvaruutveckling gör lågkodsstyrning att det blir lättare att upprätthålla säkerhet och regelefterlevnad samt maximera värdet på din lågkodsutvecklingsplattform.

Varför är det nödvändigt med lågkodsstyrning?

Lågkodsstyrning är nödvändigt för att säkerställa att dina professionella och civila utvecklare följer principer, säkerhetsprocedurer och organisationsstandarder. Ramverket för plattformsstyrning kan till exempel definiera vad som kan byggas på plattformen, vem som ansvarar för att granska och godkänna apparna och hur du följer IT-avdelningens metodtips för lågkodsutveckling.

Vem använder lågkodsverktyg?

Professionella och civila utvecklare använder verktyg som lågkodsutvecklingsplattformar för att snabbt skapa och leverera affärsappar som inte är beroende av manuell programmering. Professionella utvecklare har kompetensen att skriva kod, men det är tidskrävande och kräver kodgranskningar och underhåll. Även om utveckling inte är en del av deras jobb, är civila utvecklarna drivna medarbetare som hittar snabbare och enklare sätt att få arbete gjort. De ser möjligheter att förbättra processer åt sina team genom att använda verktyg som deras IT-avdelning har godkänt.

Civil utveckling kan enkelt närma sig skugg-IT med maskinvara eller programvara som saknar kunskap eller godkännande från organisationens IT- eller säkerhetsteam, vilket kan skapa säkerhetsrisker. Med styrning av civil utveckling kan du minska risken för dataläckor och regelefterlevnadsbrott. Den här styrningsstrategin innehåller följande element:

 • Definiera regler för civila utvecklare.
 • Upprätta strikta säkerhetskrav.
 • Identifiera vem som är berättigad till lågkodsutvecklingsprogrammet.
 • Utbilda civila utvecklare inom områden som datasäkerhet och kontinuerlig utveckling.
 • Ge din IT-avdelning ansvar att godkänna och övervaka de resurser som används.

Implementering av en lyckad lågkodsutvecklingsplattform är beroende av väldefinierade principer och strategier, och styrning av civila utvecklare hjälper till att definiera roller och ansvarsområden och minimera säkerhetsrisker.

Viktiga funktioner i god lågkodsstyrning

Styrningen påverkar hur organisationens mål sätts och uppnås, hur risker övervakas och hanteras samt hur resultatet optimeras. Den omfattar de processer som styr och kontrollerar organisationen och håller den ansvarig. Genom att tillämpa dessa faktorer för lågkodsstyrning blir det lättare att skapa ett förtroende hos intressenter, lägga en grund för att uppnå goda resultat och göra det möjligt för organisationen att svara på ständiga förändringar vid användning av lågkodsverktyg.

Några exempel på viktiga funktioner i god lågkodsstyrning:

 • Förbättra ledningens resultat. God lågkodsstyrning gör det lättare för ledningen att fatta beslut som stämmer överens med organisationens mål. Det gör det lättare för dem att tilldela IT-avdelningen och lågkodsutvecklare ansvarsområden, lägga grunden för ett lyckat lågkodsutvecklingsprogram och komma snabbare ut på marknaden.
 • Använda teknik för att generera affärsvärde. Genom att automatisera processer och minska mängden fel får du en bättre avkastning på investeringen (ROI) av din lågkodsutvecklingsplattform. För att lägga grunden för effektivt appskapande ska du fastställa vilka verktyg din organisation ska använda för lågkodsutveckling och upprätta ett supportsystem för de medarbetare som använder dessa verktyg.
 • Minska riskerna som finns kopplade till teknik. God lågkodsstyrning tillämpar metodtids, integrerar säkerhetstänkande och hjälper dig att uppfylla regelkraven för de lågkodsverktyg som din organisation använder. För att minska riskerna och förbättra hanteringen brukar organisationer ofta outsourca sina tekniska lösningar till tredjepartsleverantörer som specialiserar sig på dessa områden.

Integrera god lågkodsstyrning

Sättet du styr din organisations lågkodsutvecklingsplattform på påverkar direkt företagets resultat. Den tid och kraft du lägger på att upprätta ett kort och koncist ramverk för lågkodsstyrning förbättrar appens prestandan och hjälper dig att maximera din avkastning på investeringen.

Om du vill integrera god lågkodsstyrning måste du se till att din organisation genomför följande aktiviteter.

Definiera ditt lågkodsutvecklingsprogram. Förtydliga roller och ansvarsområden för lågkodsutvecklare. Ge utvecklare de resurser och det stöd de behöver för att skapa användbara appar, vilket minimerar risken för att skugg-IT blir ett problem.

Gör upp en plan för att övervaka programmet. IT-ansvariga inom din organisation ska ha kunskapen och förmågan att upprätta strategier för ett lyckat lågkodsutvecklingsprogram och minska riskerna som är kopplade till det. Det är oerhört viktigt att de är med och väljer den lämpligaste lågkodsutvecklingsplattformen och tillhandahåller lågkodsutvecklare vägledning och stöd.

Upprätta en utbildningsplan. Innan utbildningen påbörjas är det viktigt att identifiera de medarbetare som visar intresse för lågkodsutveckling, har grundläggande tekniska kunskaper och förstår sig på data. I utbildningen ingår att:

 • Använd den valda plattformen.
 • Integrera metodtips.
 • Planera för appen de vill bygga.
 • Få en förståelse för säkerhet, regelefterlevnad, åtkomst och behörighet samt metoder för hantering.

Identifiera alla säkerhets- och regelefterlevnadskrav. Ha en datahanteringspolicy på plats som hjälper organisationen att uppfylla säkerhets- och regelefterlevnadskrav. Policyn anger riktlinjer för dataanvändning, datadelning och datalagring. Den kan till exempel ange att lågkodsutvecklare inte får skapa databaser, vilket hjälper till att förhindra dataduplicering och möjlig exponering.

Minska affärsrisker

Styrning spelar en viktig roll i att minska risker vid användning av en lågkodsutvecklingsplattform. Att upprätta riktlinjer och förtydliga förväntningar bland organisationens team och intressenter är nyckeln till att utveckla en effektiv policy för lågkodsstyrning.

Den börjar med frågor som:

 • Vem tillåts skapa lågkodsappar på plattformen?
 • Vilka färdigheter måste utvecklare ha?
 • Vad tillåts de att skapa? (Till exempel endast appar som automatiserar en affärsprocess?)
 • Hur kommer dessa appar användas av andra i organisationen?
 • Vem ansvarar för att granska, godkänna och stödja lågkodsapparna?

Genom att låta lågkodsutvecklare skapa appar kan säkerhetsproblem uppstå. Företag som tillhandahåller molnbaserad lagring och tjänster erbjuder åtkomstkontroll och behörigheter, men det finns andra affärsrisker att ta hänsyn till. Ett exempel är skugg-IT, det vill säga användning av verktyg som inte godkänts av IT-avdelningen och ger en bristande insyn i vad utvecklarna skapar.

För att minska risker är det också viktigt att överväga följande:

 • Dataöversikt är absolut nödvändigt vid lågkodsutveckling för att skydda verksamhetskritiska data. Därför måste utvecklare begära vissa typer av data och få godkännande innan de kan användas i appar.
 • Företag som tillhandahåller lågkodsplattformar måste visa sina säkerhetsgranskningar, efterlevnadscertifieringar och serviceavtal. Denna transparens gör det också möjligt att avgöra vilken plattform som organisationen väljer.
 • Problem med affärslogik kan exponera känslig information och äventyra organisationens säkerhet. Samma skydd som du använder för programvaruutveckling bör även tillämpas på lågkodsutveckling.

Så ger testning stöd åt god lågkodsstyrning

Lågkodsplattformar har vanligtvis inbyggda automatiska testfunktioner som gör det möjligt för lågkodsutvecklare att testa funktionerna i sina appar under hela utvecklingsprocessen. Dra-och-släpp-widgetar som används på plattformen är vanligtvis testade på förhand, så ytterligare tester kanske bara krävs om anpassad kod används. API-testning måste ske kontinuerligt eftersom API:er kan uppdateras av sina skapare utan att du vet om det.

De inbyggda testfunktionerna är användbara men kodgranskningar är fortfarande viktiga för att kontrollera att appar följer ramverket för styrning. Kodgranskningar genomförs av professionella utvecklare och bekräftar att lågkodsappar är tillräckliga för uppgiften och uppfyller etablerade säkerhetskrav för att minimera risker. Kodgranskningar letar uttryckligen efter sårbarheter som kan exponera känslig data eller leda till intrång.

Betydelsen av appbehörigheter

För att förhindra drift- och säkerhetsrisker måste appbehörigheter tillämpas vid lågkodsutveckling. Den lågkodsplattform du väljer bör redan implementera åtkomstkontroller och behörigheter, men utan särskilda åtkomstkrav vet inte organisationerna vad lågkodsutvecklare egentligen gör med data. Beroende på andra säkerhetsfaktorer i appen kan känsliga data exponeras i den offentliga domänen och cyberbrottslingar kan få åtkomst till ditt nätverk.

Genom att låta dina IT-proffs bevilja appbehörigheter blir det lättare att se till att lågkodsutvecklare inte fattar beslut på hög nivå som ligger utanför deras ansvarsområde. IT-proffs har kunskaperna och erfarenheten som krävs för att granska koden och avgöra om appen är ansluten till en webbplats med dålig styrning eller mindre strikta behörigheter.

Så skyddas kod på plattformen

Säkerhet och styrning bör finnas inbyggt i den lågkodsutvecklingsplattform som används av din organisation, men dina IT-proffs kontrollerar åtkomsten till datatillgångar som används av dina lågkodsutvecklare. Med hjälp av säkerhetssystemet på plattformen blir IT-avdelningen meddelade om behörigheter som kan behöva striktare kontroll för att skydda data.

Ett sätt att uppmana till transparens i lågkodsutveckling är att kräva att utvecklarna använder plattformens sandbox-miljö för att skapa sina appar. Detta begränsar deras åtkomst till resurser och deras funktioner för visning, redigering och datadelning. Med hjälp av plattformens säkerhetskontroller kan du säkerställa att endast de som har rätt behörighet får åtkomst till systemet.

Utforska din lösning för lågkodsstyrning

Med den ökade digitaliseringen är det nu dags att optimera ditt lågkodsutvecklingsprogram. Välj en lågkodsutvecklingsplattform med styrning, överblick och inbyggda säkerhetsfunktioner. Med Microsoft Power Platform kan dina lågkodsutvecklare snabbt och effektivt skapa lösningar av hög kvalitet. Hanterade miljöer innehåller funktioner för styrning som förenklar, automatiserar och effektiviserar IT-administration av Microsoft Power Platform i stor skala.

Gör det möjligt för dina medarbetare att skapa lågkodsappar som moderniserar affärsprocesser och gör organisationen mer flexibel. Läs mer om Microsoft Power Platform och Power Apps.

Vanliga frågor och svar

Är lågkod framtiden för programvaruutveckling?

Lågkodsutveckling har demokratiserat programvaruutveckling och gjort det enklare och snabbare. Med minimal kodskrivning, fördefinierade funktioner och återanvändningsbara element kan det vara framtiden för automatisering, apputveckling och programvaruutveckling. Lågkodsappar kanske dock inte följer strikta säkerhets- eller efterföljandekrav. De kommer till exempel osannolikt optimeras för tunga arbetsbelastningar och de kanske inte uppfyller tillgänglighetskraven för skärmläsare och röstinmatning.

Varför är lågkodsutveckling viktig?

Lågkodsutveckling är viktigt för företag som vill öka sin flexibilitet och reagera snabbare på marknaden och kundernas behov. Det ger lågkodsutvecklare möjlighet att skapa lösningar för specifika problem på kort tid, och minskar efterfrågan på anpassad programvara från IT-avdelningen.

Vilka branscher använder sig av lågkodsutvecklingsplattformar?

Alla branscher kan använda lågkodsutvecklingsplattformar för att automatisera processer och spara tid och pengar. Inom utbildningsbranschen till exempel hjälper lågkodsappar till att spåra närvaro och övervaka distansundervisning, medan de inom sjukvården förser patienter med appar för självbedömning och schemaläggning.

Vad är lågkodsutvecklingsplattformar?

Lågkodsutvecklingsplattformar hjälper personer som saknar eller har liten kodningserfarenhet att skapa appar med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt. Plattformarna använder sig av mallar och dra-och-släpp-funktioner för att snabbt skapa appar som automatiserar affärsprocesser. Mycket lite manuell kodning behövs, förutom om du behöver lägga till anpassade element i en app med hjälp av överlappande formatmallar.

Hur väljer jag lågkodsutvecklingsplattform?

När du väljer en lågkodsutvecklingsplattform bör du veta hur du vill använda den, till exempel för att utveckla mobilappar eller som verktyg för webbappar. Överväg funktioner som styrning, apptestning, distribution och hantering. Om dina lågkodsutvecklare har programmeringskunskaper ska du välja en plattform som erbjuder en högre anpassningsgrad. I annat fall är en plattform med fler visuella verktyg bättre för icke-tekniska användare.