ประเมินความจุของ AI Builder ที่เหมาะกับ คุณ

ตัวอ่านนามบัตร

ระบุและแยกข้อมูล เช่น ชื่อและอีเมลจากนามบัตร

คุณจะประมวลผลนามบัตรต่อเดือนจำนวน เท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานขาย 300 คน แต่ละคนมักจะเพิ่มผู้ติดต่อ 15 รายในฐานข้อมูลลูกค้าที่คาดหวังต่อเดือน สำหรับการประมวลผลนามบัตรแบบอัตโนมัติโดยใช้ ตัวอ่านนามบัตร บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ่านนามบัตร

การจำแนกการจัดประเภท

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดแท็กให้กับรายการข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลแบบฟอร์มคำติชมจากลูกค้า 40,000 รายการต่อเดือน
สำหรับการจัดประเภทโดยอัตโนมัติแล้วกำหนดเส้นทางไปยังทีมที่เหมาะสมโดยใช้การจำแนกการจัดประเภทและ Power Automate บริษัทจำนวนเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกการจัดประเภท

การแยกเอนทิตี

จดจำข้อมูลเฉพาะจากข้อความ จากนั้นจำแนกองค์ประกอบหลักออกเป็นประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลอีเมลจากลูกค้า 40,000 ฉบับต่อเดือน
สำหรับการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากอีเมลแบบอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ใน Common Data Service โดยใช้การแยกเอนทิตีและ Power Automate บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกเอนทิตี

การประมวลผลแบบฟอร์ม

ระบุและดึงข้อมูลฟิลด์และตารางจากเอกสาร

คุณจะประมวลผลหน้าเป็นจำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลใบส่งมอบสินค้า 3,000 หน้าต่อเดือน สำหรับการประมวลผลการจัดส่งแบบอัตโนมัติโดยใช้ การประมวลผลแบบฟอร์ม ของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลแบบฟอร์ม

ตัวอ่านเอกสารข้อมูลประจำตัว

อ่านและบันทึกข้อมูลจากเอกสารข้อมูลประจำตัว

คุณจะประมวลผลเอกสารประจำตัวจำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งเปิดตัวบริการพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องส่งภาพสแกนของใบอนุญาตการขับขี่ที่ออกโดยรัฐเป็นหลักฐานถึงถิ่นที่อยู่อาศัย ในการใช้การดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากใบขับขี่ 8,000 รายการต่อเดือน บริษัทจะต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ่านเอกสารประจำตัว

การประมวลผลใบแจ้งหนี้

ระบุและดึงข้อมูลหลักจากใบแจ้งหนี้

คุณจะประมวลผลใบแจ้งหนี้ต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลใบแจ้งหนี้ 3,000 ใบต่อเดือน สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลแบบฟอร์มของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลใบแจ้งหนี้

การแยกวลีสำคัญ

ระบุและแยกวลีสำคัญจากเอกสารข้อความแบบ ไม่มีโครงสร้าง

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวน เท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งจัดงานให้กับลูกค้าของตนและขอให้ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้นในแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ สำหรับการแยกวลีสำคัญจากคำตอบในแบบฟอร์ม 1,000 คำ บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกวลีสำคัญ

การตรวจหาภาษา

ระบุภาษาหลักของเอกสารข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวน เท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งมีเครือข่ายลูกค้าทั่วโลกที่ติดต่อทีมสนับสนุนของบริษัททางอีเมล ทีมสนับสนุนได้รับอีเมล 3,000 ฉบับต่อวัน อีเมลเหล่านี้จะส่งไปยังศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่เฉพาะตามภาษาที่ใช้ในอีเมล เพื่อทำให้กระบวนการของการตรวจหาภาษาเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาภาษา

การตรวจหาวัตถุ

การตรวจหาวัตถุทั่วไป

จดจำ ตรวจนับ และทำป้ายชื่อรายการในรูปภาพ

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะฝึกโมเดลต่อเดือนจำนวน กี่ครั้ง

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

การตรวจหาวัตถุเฉพาะกลุ่ม

จดจำ ตรวจนับ และทำป้ายชื่อชนิดเฉพาะของรายการในรูปภาพ เช่น โลโก้แบรนด์หรือวัตถุบนชั้นวาง ขายปลีก

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะฝึกโมเดลต่อเดือนจำนวน กี่ครั้ง

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

บริษัทผู้ผลิตประกอบผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต กล้องควบคุมจะถ่ายภาพสแนปช็อตของสายการผลิตทุกๆ 30 วินาที ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้จัดการสายการผลิตในกรณีที่มีชิ้นส่วนขาดหายไป สำหรับการตรวจจับการมีอยู่ของชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ การฝึกโมเดลใหม่ทุกเดือน บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาวัตถุ

การคาดคะเน

ใช้รูปแบบและผลลัพธ์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ ในอนาคต

คุณต้องการโมเดล จำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะคาดคะเนผลลัพธ์ที่ได้ต่อโมเดล จำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะอัปเดตการคาดคะเน บ่อยแค่ไหน

บริษัทแห่งหนึ่งต้องการคาดคะเนการเลิกใช้บริการของลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลของลูกค้า 2.5 ล้านราย เพื่อฝึกโมเดลการคาดคะเนของ AI Builder ใหม่และอัปเดตการเลิกใช้บริการที่คาดคะเนไว้ทุกเดือน ซึ่งจะทำงานโดยไม่ขัดข้อง บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดคะเน

การประมวลผลใบเสร็จ

ระบุและดึงข้อมูลหลักจากใบเสร็จ

คุณจะประมวลผลใบเสร็จต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลใบเสร็จ 2,000 ใบต่อเดือน ในการประมวลผลการรายงานค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติโดยใช้ การประมวลผลใบเสร็จของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลใบเสร็จ

การวิเคราะห์ความคิดเห็น

ตรวจหาความคิดเห็นเชิงบวก ลบ หรือเป็นกลางในข้อมูล ข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวน เท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งกำลังขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้า 1,000 ราย จากนั้นบริษัทจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง สำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะแบบอัตโนมัติ บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคิดเห็น

การรู้จำข้อความ

ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อตรวจหาข้อความที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือใน รูปภาพ

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งมีผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม 20 รายที่ใช้การรู้จำข้อความเพื่อแยกรหัสของเครื่องจำหน่ายสินค้าจากภาพถ่าย 30 ครั้งต่อเดือน สำหรับการทำให้กระบวนการแยกรหัสของเครื่องออกจากรูปภาพเป็นแบบอัตโนมัติ บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้จำข้อความ

การแปลข้อความ

แปลข้อความมากกว่า 60 ภาษา

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งได้รับคำขอจากลูกค้า 15,000 คำขอต่อเดือนในภาษาต่างๆ สำหรับการแปลคำขอเหล่านั้นโดยอัตโนมัติโดยใช้การแปลข้อความ ของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลข้อความ
t

การประเมินค่าใช้จ่าย1, 2

ชุดเสริมของ AI Builder 3 0 ชุด
$0 ค่าธรรมเนียมรายเดือน

1 ราคาเป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้เป็นใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ ความต้องการความจุที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน จำนวนการฝึกและปัจจัยอื่น ๆ ค่าประมาณนี้ควรถือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและไม่ได้รับประกันถึงประสิทธิภาพหรือราคา จริง

2 ปริมาณของชุด AI Builder ที่แสดงและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหมายถึงทั้งสองรุ่นที่มีความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA) และรุ่นที่ออกในแบบพรีวิวปัจจุบัน เฉพาะรุ่น GA เท่านั้นที่ใช้ความจุ AI Builder เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ การรีลีส

3 ราคาส่วนเสริมของ AI Builder ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Power Apps, Power Automate หรือ Dynamics 365 พื้นฐาน