ประเมินความจุของ AI Builder ที่เหมาะกับคุณ

ตัวอ่านนามบัตร

ระบุและแยกข้อมูล เช่น ชื่อและอีเมลจากนามบัตร

คุณจะประมวลผลนามบัตรต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานขาย 300 คน แต่ละคนมักจะเพิ่มผู้ติดต่อ 15 รายในฐานข้อมูลลูกค้าที่คาดหวังต่อเดือน สำหรับการประมวลผลนามบัตรแบบอัตโนมัติโดยใช้ ตัวอ่านนามบัตร บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ่านนามบัตร

การจำแนกการจัดประเภท

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดแท็กให้กับรายการข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลแบบฟอร์มคำติชมจากลูกค้า 40,000 รายการต่อเดือน
สำหรับการจัดประเภทโดยอัตโนมัติแล้วกำหนดเส้นทางไปยังทีมที่เหมาะสมโดยใช้การจำแนกการจัดประเภทและ Power Automate บริษัทจำนวนเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกการจัดประเภท

การแยกเอนทิตี

จดจำข้อมูลเฉพาะจากข้อความ จากนั้นจำแนกองค์ประกอบหลักออกเป็นประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลอีเมลจากลูกค้า 40,000 ฉบับต่อเดือน
หากต้องการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากอีเมลแบบอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ใน Microsoft Dataverse โดยใช้การแยกเอนทิตีและ Power Automate บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกเอนทิตี

การประมวลผลแบบฟอร์ม

ระบุและดึงข้อมูลฟิลด์และตารางจากเอกสาร

คุณจะประมวลผลหน้าเป็นจำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทได้รับและประมวลผลคำสั่งส่งสินค้า บริษัทต้องการทำให้กระบวนการจัดส่งเป็นอัตโนมัติโดยใช้ การประมวลผลแบบฟอร์ม และ Power Automate ใน AI Builder บริษัทจึงต้องซื้อเครดิตบริการถึง 2 ล้านเครดิต (AI Builder 2 ชุด) เพื่อรองรับคำสั่งส่งสินค้าจำนวน 4,000 หน้าต่อเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลแบบฟอร์ม

ตัวอ่านเอกสารข้อมูลประจำตัว

อ่านและบันทึกข้อมูลจากเอกสารข้อมูลประจำตัว

คุณจะประมวลผลเอกสารประจำตัวจำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งเปิดตัวบริการพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องส่งภาพสแกนของใบอนุญาตการขับขี่ที่ออกโดยรัฐเป็นหลักฐานถึงถิ่นที่อยู่อาศัย ในการใช้การดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากใบขับขี่ 8,000 รายการต่อเดือน บริษัทจะต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ่านเอกสารประจำตัว

การประมวลผลใบแจ้งหนี้

ระบุและดึงข้อมูลหลักจากใบแจ้งหนี้

คุณจะประมวลผลใบแจ้งหนี้ต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลใบแจ้งหนี้ 3,000 ใบต่อเดือน สำหรับการประมวลผลใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลแบบฟอร์มของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลใบแจ้งหนี้

การแยกวลีสำคัญ

ระบุและแยกวลีสำคัญจากเอกสารข้อความแบบไม่มีโครงสร้าง

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งจัดงานให้กับลูกค้าของตนและขอให้ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้นในแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ สำหรับการแยกวลีสำคัญจากคำตอบในแบบฟอร์ม 1,000 คำ บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกวลีสำคัญ

การตรวจหาภาษา

ระบุภาษาหลักของเอกสารข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งมีเครือข่ายลูกค้าทั่วโลกที่ติดต่อทีมสนับสนุนของบริษัททางอีเมล ทีมสนับสนุนได้รับอีเมล 3,000 ฉบับต่อวัน อีเมลเหล่านี้จะส่งไปยังศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่เฉพาะตามภาษาที่ใช้ในอีเมล เพื่อทำให้กระบวนการของการตรวจหาภาษาเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาภาษา

การตรวจหาวัตถุ

การตรวจหาวัตถุทั่วไป

จดจำ ตรวจนับ และทำป้ายชื่อรายการในรูปภาพ

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะฝึกโมเดลต่อเดือนจำนวนกี่ครั้ง

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

การตรวจหาวัตถุเฉพาะกลุ่ม

จดจำ ตรวจนับ และทำป้ายชื่อชนิดเฉพาะของรายการในรูปภาพ เช่น โลโก้แบรนด์หรือวัตถุบนชั้นวาง ขายปลีก

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะฝึกโมเดลต่อเดือนจำนวนกี่ครั้ง

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

บริษัทผู้ผลิตประกอบผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต กล้องควบคุมจะถ่ายภาพสแนปช็อตของสายการผลิตทุกๆ 30 วินาที ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้จัดการสายการผลิตในกรณีที่มีชิ้นส่วนขาดหายไป สำหรับการตรวจจับการมีอยู่ของชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ การฝึกโมเดลใหม่ทุกเดือน บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาวัตถุ

การคาดคะเน

ใช้รูปแบบและผลลัพธ์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ ในอนาคต

คุณต้องการโมเดล จำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะคาดคะเนผลลัพธ์ที่ได้ต่อโมเดลจำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะอัปเดตการคาดคะเนบ่อยแค่ไหน

บริษัทแห่งหนึ่งต้องการคาดคะเนการเลิกใช้บริการของลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลของลูกค้า 2.5 ล้านราย เพื่อฝึกโมเดลการคาดคะเนของ AI Builder ใหม่และอัปเดตการเลิกใช้บริการที่คาดคะเนไว้ทุกเดือน ซึ่งจะทำงานโดยไม่ขัดข้อง บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดคะเน

การประมวลผลใบเสร็จ

ระบุและดึงข้อมูลหลักจากใบเสร็จ

คุณจะประมวลผลใบเสร็จต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งรับและประมวลผลใบเสร็จ 2,000 ใบต่อเดือน ในการประมวลผลการรายงานค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติโดยใช้ การประมวลผลใบเสร็จของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลใบเสร็จ

การวิเคราะห์ความคิดเห็น

ตรวจหาความคิดเห็นเชิงบวก ลบ หรือเป็นกลางในข้อมูล ข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งกำลังขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้า 1,000 ราย จากนั้นบริษัทจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง สำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อเสนอแนะแบบอัตโนมัติ บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคิดเห็น

การรู้จำข้อความ

ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อตรวจหาข้อความที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือใน รูปภาพ

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งมีผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม 20 รายที่ใช้การรู้จำข้อความเพื่อดึงรหัสของเครื่องจำหน่ายสินค้ามาจากภาพถ่าย เพื่อที่จะทำให้กระบวนการแยกรหัสของเครื่องออกจากรูปภาพดำเนินไปโดยอัตโนมัติ บริษัทจำเป็นต้องซื้อเครดิตบริการจำนวน 1 ล้านเครดิต (AI Builder 1 ชุด) สำหรับ 50,000 รูปต่อเดือน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้จำข้อความ

การแปลข้อความ

แปลข้อความมากกว่า 60 ภาษา

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

บริษัทแห่งหนึ่งได้รับคำขอจากลูกค้า 15,000 คำขอต่อเดือนในภาษาต่างๆ สำหรับการแปลคำขอเหล่านั้นโดยอัตโนมัติโดยใช้การแปลข้อความ ของ AI Builder และ Power Automate บริษัทต้องซื้อ AI Builder 2 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลข้อความ
t

การประเมินค่าใช้จ่าย1, 2

ชุดเสริมของ AI Builder 3 0 ชุด
$0 ค่าธรรมเนียมรายเดือน

1 ราคาเป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้เป็นใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ ความต้องการความจุที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน จำนวนการฝึกและปัจจัยอื่นๆ ค่าประมาณนี้ควรถือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและไม่ได้รับประกันถึงประสิทธิภาพหรือราคาจริง

2 ปริมาณของชุด AI Builder ที่แสดงและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหมายถึงทั้งสองรุ่นที่มีความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA) และรุ่นที่ออกในแบบพรีวิวปัจจุบัน เฉพาะรุ่น GA เท่านั้นที่ใช้ความจุ AI Builder เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการรีลีส

3 ราคาส่วนเสริมของ AI Builder ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Power Apps, Power Automate หรือ Dynamics 365 พื้นฐาน