ประเมินความจุของ AI Builder ที่เหมาะกับคุณ

ตัวอ่านนามบัตร

ระบุและแยกข้อมูล เช่น ชื่อและอีเมลจากนามบัตร

คุณจะประมวลผลนามบัตรต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การจำแนกการจัดประเภท

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อกำหนดแท็กให้กับรายการข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การประมวลผลเอกสาร

ระบุและดึงข้อมูลฟิลด์และตารางจากเอกสาร

คุณจะประมวลผลหน้าเป็นจำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

การแยกเอนทิตี

จดจำข้อมูลเฉพาะจากข้อความ และจำแนกองค์ประกอบหลักออกเป็นประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

ตัวอ่านเอกสารข้อมูลประจำตัว

อ่านและบันทึกข้อมูลจากเอกสารข้อมูลประจำตัว

คุณจะประมวลผลเอกสารประจำตัวจำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

การจัดประเภทรูปภาพ

จัดประเภทและกำหนดป้ายชื่อให้กับรูปภาพ

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การประมวลผลใบแจ้งหนี้

ระบุและดึงข้อมูลหลักจากใบแจ้งหนี้

คุณจะประมวลผลใบแจ้งหนี้ต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การแยกวลีสำคัญ

ระบุและแยกวลีสำคัญจากเอกสารข้อความแบบไม่มีโครงสร้าง

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การตรวจหาภาษา

ระบุภาษาหลักของเอกสารข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การตรวจหาวัตถุ

การตรวจหาวัตถุทั่วไป

จดจำ ตรวจนับ และทำป้ายชื่อรายการในรูปภาพ

คุณจะฝึกโมเดลต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะฝึกรูปภาพต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะประมวลผลรูปภาพด้วยโมเดลที่ฝึกของคุณต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

การตรวจหาวัตถุเฉพาะกลุ่ม

จดจำ ตรวจนับ และทำป้ายชื่อชนิดเฉพาะของรายการในรูปภาพ เช่น โลโก้แบรนด์หรือวัตถุบนชั้นวาง ขายปลีก

คุณจะฝึกโมเดลต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะฝึกรูปภาพต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะประมวลผลรูปภาพด้วยโมเดลที่ฝึกของคุณต่อเดือนจำนวน เท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

บริษัทผู้ผลิตจะประกอบผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต กล้องวงจรปิดจะถ่ายสแนปชอตสายผลิตภัณฑ์ทุก 5 วินาที โดยจะแจ้งผู้จัดการในกรณีที่มีชิ้นส่วนหายไป ในการตรวจจับชิ้นส่วนที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ฝึกโมเดลซ้ำทุกเดือน บริษัทต้องจัดซื้อ AI Builder 2 หน่วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาวัตถุ

การคาดคะเน

ใช้รูปแบบและผลลัพธ์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ ในอนาคต

คุณต้องการโมเดล จำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะคาดคะเนผลลัพธ์ที่ได้ต่อโมเดลจำนวนเท่าใด

โปรดใส่จำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์

คุณจะอัปเดตการคาดคะเนบ่อยแค่ไหน

บริษัทแห่งหนึ่งต้องการคาดคะเนการเลิกใช้บริการของลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลของลูกค้า 2.5 ล้านราย เพื่อฝึกโมเดลการคาดคะเนของ AI Builder ใหม่และอัปเดตการเลิกใช้บริการที่คาดคะเนไว้ทุกเดือน ซึ่งจะทำงานโดยไม่ขัดข้อง บริษัทจำเป็นต้องซื้อ AI Builder 1 ชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดคะเน

การประมวลผลใบเสร็จ

ระบุและดึงข้อมูลหลักจากใบเสร็จ

คุณจะประมวลผลใบเสร็จต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การวิเคราะห์ความคิดเห็น

ตรวจหาความคิดเห็นเชิงบวก ลบ หรือเป็นกลางในข้อมูล ข้อความ

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การรู้จำข้อความ

ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อตรวจหาข้อความที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือใน รูปภาพ

คุณจะประมวลผลรูปภาพต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การแปลข้อความ

แปลข้อความมากกว่า 60 ภาษา

คุณจะวิเคราะห์สตริงข้อความต่อเดือนจำนวนเท่าใด

Please enter a whole number greater than zero.

การสร้างข้อความที่มีพรอมท์ GPT และ AI

สร้างข้อความ ตอบคำถาม สรุปเอกสาร และอื่นๆ ด้วย GPT

คุณจะดำเนินการตามคำขอ GPT จำนวนเท่าใดต่อเดือน

Please enter a whole number greater than zero.

t

การประเมินค่าใช้จ่าย1, 2

ชุด Add-on AI Builder 3, 4 0 ชุด
$0 ค่าธรรมเนียมรายเดือน

1 ราคาเป็นข้อมูลโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้เป็นใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ ความต้องการความจุที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน จำนวนการฝึกและปัจจัยอื่นๆ ค่าประมาณนี้ควรถือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและไม่ได้รับประกันถึงประสิทธิภาพหรือราคาจริง

2 ปริมาณของชุด AI Builder ที่แสดงและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหมายถึงทั้งสองรุ่นที่มีความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA) และรุ่นที่ออกในแบบพรีวิวปัจจุบัน เฉพาะรุ่นความพร้อมใช้งานทั่วไปเท่านั้นที่ใช้ความจุ AI Builder เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ การรีลีส

3 ราคาส่วนเสริมของ AI Builder ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Power Apps, Power Automate หรือ Dynamics 365 พื้นฐาน

4 ราคาของชุด Add-on จะขึ้นอยู่กับปริมาณ: $500 เมื่อซื้อ 1-9 ชุด (ระดับ 1), $375 เมื่อซื้อ 10-49 ชุด (ระดับ 2), $250 เมื่อซื้อมากกว่า 50 ชุด (Tier 3)