Skip to main content

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ MICROSOFT
MICROSOFT POWERAPPS

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับ Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ) ซึ่งจะใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ข้างต้นและบริการใดๆ ของ Microsoft หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์ (เว้นแต่เท่าที่บริการหรือการปรับปรุงดังกล่าวจะมาพร้อมกับเงื่อนไขใหม่หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีดังกล่าวเงื่อนไขที่แตกต่างไปเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตและไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิของท่านหรือของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการที่มีการปรับปรุงไว้ล่วงหน้า) หากท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ ท่านจะมีสิทธิด้านล่างนี้ การใช้ซอฟต์แวร์นี้ แสดงว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ก็อย่าใช้ซอฟต์แวร์นี้ แต่ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยัง APPLE INC. (“APPLE”) เพื่อรับเงินคืนหรือเครดิตย้อนหลัง หากมี

 1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน ท่านสามารถติดตั้งและใช้สำเนาของซอฟต์แวร์ได้หนึ่งสำเนาบนอุปกรณ์ iOS ตามที่กฎการใช้ App Store ของ Apple ได้อนุญาตไว้
  1. ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกที่ให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านภายใต้ข้อตกลงนี้หรือภายใต้เงื่อนไขของตนเอง เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การบอกกล่าว และการรับรู้ หากมี สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกอาจสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่ http://aka.ms/thirdpartynotices หรือในไฟล์การบอกกล่าวที่มาพร้อมกัน แม้ว่าโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงอื่นๆ คำปฏิเสธ ข้อจำกัด และข้อยกเว้นเกี่ยวกับค่าเสียหายด้านล่างยังมีผลใช้บังคับเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้
  2. ข้อตกลงการบริการของ Microsoft คุณลักษณะบางอย่างของซอฟต์แวร์จะจัดให้มีการเข้าถึง Online Services หรืออาศัย Online Services การใช้บริการดังกล่าว (แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากในข้อตกลงการบริการของ Microsoft ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 โปรดอ่านเงื่อนไขข้อมูลดังกล่าว และบริการอาจไม่ได้จัดไว้ให้ในทุกภูมิภาค
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านและส่งให้กับ Microsoft Microsoft อาจใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft สิทธิในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วมของท่าน หากมี จะอธิบายไว้ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะบางอย่างในซอฟต์แวร์อาจทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้แอปพลิเคชันของท่านซึ่งเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์ หากท่านใช้คุณลักษณะเหล่านี้เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในแอปพลิเคชันของท่านได้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการขอความยินยอมใดๆ ที่จำเป็นต้องได้รับจากผู้ใช้ และการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีที่ท่านใช้ เก็บรวบรวม และแบ่งปันข้อมูลของตนอย่างถูกต้อง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของ Microsoft ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft ได้ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft
 3. ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการจำหน่ายให้ Microsoft ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้สิทธิเพิ่มเติมกับท่านแม้ว่าจะมีข้อจำกัดนี้ ท่านจะไม่ (และไม่มีสิทธิที่จะ)
  1. หลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์ซึ่งอนุญาตให้ท่านใช้ซอฟต์แวร์ในบางลักษณะเท่านั้น
  2. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบซอฟต์แวร์
  3. เอาออก ย่อเล็กสุด บล็อค หรือแก้ไขการบอกกล่าวใดๆ ของ Microsoft หรือผู้จัดหาสินค้าของ Microsoft ในซอฟต์แวร์
  4. ใช้ซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ การใช้งานแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้ เว้นเสียแต่ว่าท่านจะมีสิทธิการใช้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ข้อตกลงที่แยกต่างหาก
  5. ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือสร้างหรือเผยแพร่มัลแวร์ หรือ
  6. แบ่งปัน เผยแพร่ แจกจ่าย หรือให้ยืมซอฟต์แวร์จัดให้มีซอฟต์แวร์ในลักษณะโซลูชันที่มีการโฮสต์แบบสแตนด์อะโลนสำหรับให้ผู้อื่นนำไปใช้ หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลภายนอก
 4. การโอนย้ายไปที่อุปกรณ์อื่น ท่านอาจจะถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวบนอุปกรณ์อื่นที่ท่านใช้ แต่ท่านไม่สามารถใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ร่วมกันในอุปกรณ์หลายเครื่องได้
 5. ข้อจำกัดในการส่งออก ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทุกฉบับที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเรื่องปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการส่งออก โปรดดูที่ http://aka.ms/exporting
 6. บริการสนับสนุน Microsoft ไม่มีหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะต้องให้บริการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ การสนับสนุนใดๆ ที่ให้ไว้จะมีอยู่ “ตามที่เป็น” “ภายใต้ข้อบกพร่องที่มีอยู่” และไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด
 7. โปรแกรมปรับปรุง ซอฟต์แวร์อาจตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงสำหรับซอฟต์แวร์เป็นระยะๆ และอาจดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ให้กับท่าน ท่านสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงได้จาก Microsoft หรือแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น Microsoft อาจจำเป็นต้องปรับปรุงระบบของท่านเพื่อให้ท่านได้รับโปรแกรมปรับปรุง ท่านตกลงที่จะรับการปรับปรุงอัตโนมัติเหล่านี้โดยไม่มีการบอกกล่าวใดๆ เพิ่มเติม การปรับปรุงอาจไม่รวมหรือไม่สนับสนุนคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ บริการ หรืออุปกรณ์รอบข้างที่มีอยู่ทั้งหมด
 8. ข้อตกลงฉบับเดียว ข้อตกลงฉบับนี้และเงื่อนไขอื่นใดที่ Microsoft อาจกำหนดไว้สำหรับส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง หรือโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอกเป็นข้อตกลงฉบับเดียวสำหรับซอฟต์แวร์นี้
 9. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ในการระงับข้อพิพาท หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กฎหมายของมลรัฐหรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ (หรือที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจหลักของท่านในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ) จะใช้บังคับกับการตีความข้อตกลงนี้ การเรียกร้องสิทธิกรณีฝ่าฝืนข้อตกลง และการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม และการละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาจากประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ท่านและ Microsoft จะยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลรัฐบาลกลางในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่มีการพิจารณาคดีในศาล หากไม่มีเขตอำนาจศาลดังกล่าว ท่านและ Microsoft จะยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลสูงในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่มีการพิจารณาคดีในศาล
 10. บุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ ท่านยอมรับว่า Apple และบริษัทสาขาของ Apple เป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงนี้ และ Apple มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้
 11. สิทธิผู้บริโภค ข้อกำหนดสำหรับแต่ละภูมิภาค ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายบางอย่าง ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ รวมถึงสิทธิผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของท่าน ท่านยังอาจมีสิทธิตามผู้ที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มาโดยแยกต่างหากและนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ Microsoft ข้อตกลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิอื่นๆ เหล่านั้นหากกฎหมายของมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของท่านไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น หากท่านได้รับซอฟต์แวร์ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งด้านล่างนี้ หรือกฎหมายของประเทศมีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับกับท่าน
  1. ออสเตรเลีย ท่านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่มีเจตนาให้กระทบต่อสิทธิดังกล่าว
  2. แคนาดา หากท่านได้รับซอฟต์แวร์นี้มาในแคนาดา ท่านจะสามารถหยุดรับโปรแกรมปรับปรุงได้โดยการปิดคุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติ ถอดสายอินเตอร์เน็ตจากอุปกรณ์ของท่าน (อย่างไรก็ตาม หากและเมื่อใดที่ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ซอฟต์แวร์ก็จะกลับมาตรวจหาและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไป) หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ หากมี อาจยังระบุว่าจะปิดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ ของท่านอย่างไร
  3. เยอรมนีและออสเตรีย
   1. การรับประกัน ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างเหมาะสมจะทำงานได้ดีตามที่มีการอธิบายไว้ในเอกสารของ Microsoft ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม Microsoft ไม่ได้ให้การรับประกันตามสัญญาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
   2. ข้อจำกัดการรับผิด ในกรณีของการกระทำโดยจงใจ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability Act) รวมทั้งกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการบาดเจ็บทางร่างกาย Microsoft จะต้องรับผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

   โดยอยู่ภายใต้ข้อ (ii) ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ Microsoft จะต้องรับผิดจากความประมาทเลินเล่อเล็กน้อยเฉพาะกรณีที่ Microsoft ละเมิดหน้าที่ตามสัญญาในสาระสำคัญดังกล่าว ซึ่งการทำตามหน้าที่นี้จะช่วยในการดำเนินการที่ถูกต้องของข้อตกลงนี้ การละเมิดหน้าที่นี้จะเป็นอันตรายต่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้และการปฏิบัติตามหน้าที่นี้ซึ่งคู่สัญญาอาจไว้ใจโดยเสมอ (หรือที่เรียกกันว่า “Cardinal Obligation”) ในกรณีอื่นๆ ของความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย Microsoftจะไม่รับผิดจากความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย

 12. คำปฏิเสธการรับประกัน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาต “ตามที่เป็น” ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเอง หากต้องการ ท่านอาจแจ้งให้ APPLE คืนเงินตามราคาที่ซื้อมา เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด APPLE จะไม่มีหน้าที่ในการรับประกันอื่นใด MICROSOFT ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งอื่นใดอีก ท่านอาจจะมีสิทธิหรือความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของท่าน ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นของท่านจะอนุญาต
 13. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการชดเชยและค่าเสียหาย หากท่านมีมูลเหตุใดๆ ในการเรียกร้องค่าเสียหาย แม้ว่าจะมีคำปฏิเสธการรับประกันที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็ตาม ท่านจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้จาก Apple, Microsoft และผู้จัดหาสินค้าของ Microsoft เฉพาะค่าเสียหายโดยตรงเป็นจำนวนไม่เกินกว่าที่ท่านชำระสำหรับซื้อซอฟต์แวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดได้ รวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ผลกำไรที่ขาดหายไป ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง

  ข้อจำกัดนี้จะใช้บังคับกับ (ก) สิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บริการ เนื้อหา (รวมถึงรหัส) บนไซต์ของอินเทอร์เน็ตของบุคคลภายนอก หรือโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลภายนอก และ (ข) การเรียกร้องสิทธิกรณีผิดสัญญา ละเมิดการรับประกัน การให้ประกัน หรือเงื่อนไข ความรับผิดเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ หรือการเรียกร้องสิทธิกรณีอื่นใด ในแต่ละกรณีเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ข้อจำกัดนี้ยังนำมาใช้แม้ว่า Microsoft หรือ Apple ทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาใช้บังคับกับท่าน เนื่องจากมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของท่านอาจไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดว่าด้วยค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นๆ