Skip to main content

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS
MICROSOFT POWERAPPS

Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder for den software, der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen i det omfang, at sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende kraft og ændrer ikke Deres eller Microsofts rettigheder med hensyn til software, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. HVIS DE IKKE ACCEPTERER DEM, MÅ DE IKKE BRUGE SOFTWAREN. I STEDET SKAL DE RETURNERE DEN TIL APPLE INC. (”APPLE”) OG FÅ REFUSION ELLER EN KREDITNOTA, HVIS RELEVANT.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. De må installere og bruge én kopi af softwaren på en iOS-baseret enhed som tilladt ved Apples regler for brug af app store og denne aftale.
  1. Tredjemandssoftware. Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet i licens til Dem i henhold til nærværende aftale eller i henhold til separate vilkår. Licensvilkår, meddelelser og anerkendelse, hvis det er relevant, til applikationer fra tredjemand kan være tilgængelig online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medfølgende fil med meddelelser. Selv hvis sådanne applikationer reguleres af andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelse, begrænsninger på samt fraskrivelser af ansvar for skader fortsat, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
  2. Microsoft Services-aftale. Visse funktioner i softwaren giver adgang til eller afhænger af onlinetjenester. Brugen af de tjenester (men ikke softwaren) reguleres af særskilte vilkår og politikker vedrørende beskyttelsen af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. De bedes læse dem. Tjenesterne er muligvis ikke tilgængelige i alle områder.
 2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle oplysninger om Dem og Deres brug af softwaren og sende disse til Microsoft. Microsoft bruger muligvis disse oplysninger til levering af tjenester og forbedring af Microsofts produkter og tjenester. Deres muligheder for framelding, hvis det er relevant, er beskrevet i produktdokumentationen. Visse funktioner i softwaren kan muliggøre indsamling af data fra brugere af Deres applikationer, der får adgang til eller bruger softwaren. Hvis De bruger disse funktioner til at muliggøre dataindsamling i Deres applikationer, skal De overholde gældende lovgivning, herunder at indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde en tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, der præcist informerer brugere om, hvordan De bruger, indsamler og deler deres data. De kan læse mere om Microsofts dataindsamling og -brug i produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. De accepterer at overholde alle gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke ret til):
  1. at arbejde uden om alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemt måder,
  2. at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren,
  3. at fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet i softwaren,
  4. at bruge softwaren til kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter medmindre De har kommercielle brugervilkår under en separat aftale,
  5. at bruge softwaren på en måde, der er i strid med loven, eller at skabe eller sprede malware eller
  6. at dele, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren til rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale til nogen tredjemand.
 4. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED. De må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. De må ikke dele denne licens på flere enheder.
 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se http://aka.ms/exporting for at få flere oplysninger om eksportrestriktioner.
 6. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet i henhold til denne aftale til at levere supporttjenester til softwaren. En eventuel leveret support er, som ”den er og forefindes”, ”med alle fejl” og uden nogen form for garanti.
 7. OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer og downloade og installere dem for Dem. De må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov for at opdatere Deres system for at kunne give Dem opdateringer. De accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.
 8. HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer i forbindelse med supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer, er den fuldstændige aftale for softwaren.
 9. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED FOR LØSNING AF TVISTER. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA eller Canada er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav i forbindelse med tort) underlagt lovgivningen i den stat eller provins, hvor De bor (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, i virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne for lovkonflikter. Hvis De erhvervede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. Hvis der findes en amerikansk, føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i forbundsdomstolen i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen. Hvis ikke, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i den øverste domstol i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).
 10. BEGUNSTIGET TREDJEMAND. De accepterer, at Apple og Apples datterselskaber er begunstigede tredjemænd i denne aftale, og at Apple har ret til at håndhæve denne aftale.
 11. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til lovgivningen i Deres stat, provins eller land. Særskilt og uafhængigt i forhold til Deres forhold til Microsoft har De muligvis også rettigheder med hensyn til den part, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat, provins eller land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. har købt softwaren i en af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser for Dem:
  1. Australien. De har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i denne aftale er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.
  2. Canada. Hvis De har erhvervet denne software i Canada, kan De stoppe med at modtage automatiske opdateringer ved at deaktivere internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med at kontrollere for og installere opdateringer) eller deinstallere softwaren. Produktdokumentationen, hvis en sådan foreligger, kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra for Deres specifikke enhed eller software.
  3. Tyskland og Østrig.
   1. Garanti. Den korrekt licenserede software vil fungere som den skal som beskrevet i det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti i forbindelse med den licenserede software.
   2. Ansvarsbegrænsning. I forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på Product Liability Act samt tilfælde af dødsfald eller person- eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig i henhold til almindelig lov.

   I henhold til den foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige for simpel uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet for korrekt udførelse af aftalen, og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte ”Primære forpligtelser”). I andre tilfælde af simpel uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig for simpel uagtsomhed.

 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS ”SOM DEN ER OG FOREFINDES”. DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. HVIS DE ØNSKER DET, KAN DE KONTAKTE APPLE FOR AT BEDE OM EN REFUSION AF KØBSPRISEN. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL APPLE IKKE HAVE NOGEN ANDRE GARANTIFORPLIGTELSER. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. SÅFREMT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.
 13. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DE HAR GRUNDLAG FOR AT FÅ DÆKKET TAB PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE FRA APPLE, MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL DET BELØB, DE BETALTE FOR SOFTWAREN. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

  Denne begrænsning gælder for (a) ethvert forhold vedrørende software, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsapplikationer og (b) erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav for tort eller andre krav, og i ethvert tilfælde kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft eller Apple havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres stat, provins eller land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.