Een record weergeven, bewerken en maken in een gegevensbron.

Beschrijving

Als u een besturingselement Formulier weergeven toevoegt, kan de gebruiker alle velden van een record weergeven of alleen de velden die u opgeeft. Als u een besturingselement Formulier bewerken toevoegt, kan de gebruiker die velden bewerken, een record maken en de wijzigingen opslaan in een gegevensbron.

Voorbeeld van de besturingselementen Formulier bewerken en Formulier weergeven

Als u een besturingselement Galerie toevoegt, kunt u instellen dat met het besturingselement een tabel uit een gegevensbron wordt weergegeven. Vervolgens kunt u een formulier configureren om de record te laten zien die de gebruiker selecteert in de galerie. U kunt ook een of meer besturingselementen Knop toevoegen die de gebruiker kan selecteren om bewerkingen op te slaan of te annuleren, en om een record te maken. Door besturingselementen in combinatie te gebruiken, kunt u een complete oplossing maken.

Recordselectie

Voor beide typen formulieren geldt dat u de eigenschap DataSource instelt op een tabel met records. De eigenschap Item van het formulier stelt u dan in op een specifieke record uit die tabel. U kunt de eigenschap Item van een formulier bijvoorbeeld instellen op de eigenschap SelectedItem van een besturingselement Galerie. Wanneer de gebruiker een record selecteert in de galerie, wordt dezelfde record weergegeven in het formulier, met het verschil dat het formulier meer velden kan bevatten. Als de gebruiker teruggaat naar de galerie en een andere record selecteert, verandert de waarde van de eigenschap SelectedItem van de galerie. Hierdoor wordt de eigenschap Item van het formulier bijgewerkt, zodat daar de nieuw geselecteerde record wordt weergegeven.

Elk formulierbesturingselement bevat een of meer besturingselementen Kaart. Via de eigenschap DataField van een kaart kunt u opgeven welk veld in de kaart wordt weergegeven en andere details.

Een record maken

Wanneer de modus Bewerken actief is voor een besturingselement Formulier bewerken, kan de gebruiker de record bijwerken die is opgegeven in de eigenschap Item van het formulier. Bij inspectie retourneert de eigenschap Mode de waarde Edit.

Wanneer echter de modus Nieuw actief is voor een besturingselement Formulier bewerken, wordt de eigenschap Item genegeerd. In het formulier wordt geen bestaande record weergegeven. De waarden in elk veld komen in plaats daarvan overeen met de standaardwaarden van de gegevensbron waarmee u het formulier hebt geconfigureerd. De functie NewForm zorgt ervoor dat een formulier in deze modus wordt geplaatst.

U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Text van een knop instellen op de waarde Nieuw en de eigenschap OnSelect op een formule waarin de functie NewForm wordt gebruikt. Als de gebruiker dan die knop selecteert, wordt het formulier in de modus Nieuw gezet zodat de gebruiker een record kan gaan maken met bekende waarden.

Een formulier wordt weer in de modus Bewerken geplaatst als de functie ResetForm of SubmitForm wordt voltooid.

 • U kunt de eigenschap Text van een knop instellen op de waarde Annuleren en de eigenschap OnSelect op een formule waarin de functie ResetForm wordt gebruikt. Als de gebruiker die knop dan selecteert, worden eventuele wijzigingen die in behandeling zijn, verwijderd en komen de waarden in het formulier weer overeen met de standaardwaarden van de gegevensbron.
 • U kunt de eigenschap Text van een knop instellen op de waarde Wijzigingen opslaan en de eigenschap OnSelect op een formule waarin de functie SubmitForm wordt gebruikt. Als de gebruiker dan die knop selecteert en de gegevensbron wordt bijgewerkt, worden de waarden in het formulier teruggezet op de standaardwaarden van de gegevensbron.

Wijzigingen opslaan

Als u een knop Wijzigingen opslaan maakt zoals in de vorige sectie wordt beschreven, kan de gebruiker een record maken of bijwerken en vervolgens die knop selecteren om de wijzigingen op te slaan in de gegevensbron. U kunt in plaats daarvan een besturingselement Afbeelding of een ander besturingselement configureren voor het uitvoeren van dezelfde taak, op voorwaarde dat u dat besturingselement configureert met de functie SubmitForm. In alle gevallen kunt u de eigenschappen Error, ErrorKind, OnSuccess en OnFailure gebruiken om feedback te geven over het resultaat.

Wanneer de functie SubmitForm wordt uitgevoerd, worden eerst de gegevens gevalideerd die de gebruiker wil verzenden. Als een vereist veld geen waarde bevat of een andere waarde niet voldoet aan een andere beperking, wordt de eigenschap ErrorKind ingesteld en wordt de formule OnFailure uitgevoerd. U kunt de knop Wijzigingen opslaan of een ander besturingselement zo configureren dat de gebruiker de knop alleen kan kiezen als de gegevens geldig zijn (als de eigenschap Valid van het formulier de waarde true heeft). De gebruiker moet niet alleen het probleem met de invoer oplossen, maar ook de knop Wijzigingen opslaan opnieuw selecteren om de eigenschappen Error en ErrorKind opnieuw in te stellen (of de wijzigingen verwijderen door de knop Annuleren te selecteren, zoals eerder beschreven).

Als de gegevens geldig zijn, worden ze met SubmitForm naar de gegevensbron verstuurd. Afhankelijk van de netwerklatentie kan dit enige tijd duren.

 • Als de gegevens zijn verstuurd, wordt de eigenschap Error gewist, wordt de eigenschap ErrorKind ingesteld op ErrorKind.None en wordt de formule OnSuccess uitgevoerd. Als de gebruiker een record heeft gemaakt (de modus Nieuw was actief voor het formulier), wordt het formulier overgeschakeld naar de modus Bewerken zodat de gebruiker de nieuwe record of een andere record kan bewerken.
 • Als het verzenden van de gegevens is mislukt, bevat de eigenschap Error een foutbericht afkomstig uit de gegevensbron waarin het probleem wordt toegelicht. De eigenschap ErrorKind wordt overeenkomstig het probleem ingesteld en de formule OnFailure wordt uitgevoerd.

Sommige gegevensbronnen kunnen vaststellen wanneer twee personen tegelijk dezelfde record proberen bij te werken. In dit geval wordt de eigenschap ErrorKind ingesteld op ErrorKind.Conflict. Het probleem kan worden opgelost door de gegevensbron te vernieuwen met de wijzigingen van de andere gebruiker en de wijziging van deze gebruiker opnieuw toe te passen.

Tip: Als u een knop Annuleren opneemt op het formulier zodat de gebruiker wijzigingen kan afbreken,moet u ook de functie ResetForm toevoegen aan de eigenschap OnSelect van de knop, zelfs als die eigenschap een functie Navigate bevat om van scherm te veranderen. Als u dat niet doet, blijven de wijzigingen van de gebruiker aanwezig in het formulier.

Indeling

De standaardinstelling is dat kaarten in één kolom worden ingedeeld voor telefoon-apps en in drie kolommen voor tablet-apps. U kunt bij het configureren van het formulier opgeven hoeveel kolommen een formulier heeft en of kaarten moeten worden uitgelijnd op kolommen. Deze instellingen worden niet weergegeven als eigenschappen omdat ze alleen worden gebruikt om de eigenschappen X, Y en Width van de kaarten in te stellen.

Zie De indeling van een gegevensformulieren begrijpen voor meer informatie.

Belangrijkste eigenschappen

DataSource: de gegevensbron met de record die de gebruiker gaat weergeven, bewerken of maken.

 • Als u deze eigenschap niet instelt, kan de gebruiker geen record weergeven, bewerken of maken, worden er geen aanvullende metagegevens aangeboden en is er geen validatie mogelijk.

DefaultMode: de eerste modus van het formulierbesturingselement. Zie de beschrijving van Mode hieronder voor de toegestane waarden en hun betekenis.

DisplayMode: de modus om te gebruiken voor gegevenskaarten en besturingselementen in het formulierbesturingselement.

Afgeleid van de eigenschap Mode en kan niet onafhankelijk worden ingesteld:

Modus DisplayMode Beschrijving
FormMode.Edit DisplayMode.Edit Gegevenskaarten en besturingselementen zijn bewerkbaar, klaar om wijzigingen aan een record te accepteren.
FormMode.New DisplayMode.Edit Gegevenskaarten en besturingselementen zijn bewerkbaar, klaar om een nieuw record te accepteren.
FormMode.View DisplayMode.View Gegevenskaarten en besturingselementen zijn niet bewerkbaar en geoptimaliseerd om weer te geven.

Error: een foutbericht dat voor dit formulier wordt weergegeven als de functie SubmitForm mislukt.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.
 • Deze eigenschap verandert alleen wanneer de functie SubmitForm, EditForm of ResetForm wordt uitgevoerd.
 • Als er geen fout optreedt, is deze eigenschap leeg en wordt ErrorKind ingesteld op ErrorKind.None.
 • Indien mogelijk wordt het foutbericht weergegeven in de taal van de gebruiker. Bepaalde foutberichten zijn rechtstreeks afkomstig uit de gegevensbron en zijn daarom mogelijk niet in de taal van de gebruiker opgesteld.

ErrorKind: als er tijdens de uitvoering van SubmitForm een fout optreedt, bevat deze eigenschap het soort fout dat is opgetreden.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op een besturingselement Formulier bewerken.
 • Deze eigenschap heeft dezelfde opsomming als de functie Errors. Een besturingselement Formulier bewerken kan deze waarden retourneren:
ErrorKind Beschrijving
ErrorKind.Conflict Een andere gebruiker heeft dezelfde record gewijzigd, wat leidt tot een conflict. Voer de functie Refresh uit om de record opnieuw te laden en probeer de wijziging vervolgens opnieuw.
ErrorKind.None De fout is van een onbekend type.
ErrorKind.Sync De gegevensbron heeft een fout gemeld. Controleer de eigenschap Error voor meer informatie.
ErrorKind.Validation Er is een algemeen probleem met de validatie geconstateerd.

Item: de record in de DataSource die de gebruiker gaat weergeven of bewerken.

LastSubmit: de laatst ingediende record, inclusief alle door de server gegenereerde velden.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.
 • Als de gegevensbron automatisch velden genereert of berekent, zoals een veld Id met een uniek nummer, bevat de eigenschap LastSubmit deze nieuwe waarde nadat SubmitForm is voltooid.
 • De waarde van deze eigenschap is beschikbaar in de formule OnSuccess.

Mode: het besturingselement bevindt zich in de modus Bewerken of Nieuw.

Modus Beschrijving
FormMode.Edit De gebruiker kan een record bewerken met behulp van het formulier. De waarden in de kaarten van het formulier worden vooraf ingevuld op basis van de bestaande record, zodat de gebruiker deze kan wijzigen. Als de uitvoering SubmitForm goed wordt uitgevoerd, wordt een bestaande record gewijzigd.
FormMode.New De gebruiker kan een record maken met behulp van het formulier. De waarden in de besturingselementen van het formulier worden vooraf ingevuld met de standaardwaarden voor een record van de gegevensbron. Als de functie SubmitForm goed wordt uitgevoerd, wordt er een record gemaakt.
FormMode.View De gebruiker kan een record bekijken met behulp van het formulier. De waarden in de besturingselementen van het formulier worden vooraf ingevuld met de standaardwaarden voor een record van de gegevensbron.

Het formulier wordt overgeschakeld van de modus Nieuw naar de modus Bewerken als zich een van deze wijzigingen voordoet: - Het formulier is verzonden en er is een record gemaakt. Als de galerie zo is ingesteld dat automatisch deze nieuwe record moet worden geselecteerd, bevindt het formulier zich in de modus Bewerken voor de gemaakte record zodat de gebruiker aanvullende wijzigingen kan aanbrengen. - De functie EditForm wordt uitgevoerd. - De functie ResetForm wordt uitgevoerd. Dit gebeurt als de gebruiker bijvoorbeeld een knop Annuleren kiest die met deze functie is geconfigureerd.

OnFailure: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is mislukt.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.

OnReset: hoe een app reageert wanneer het besturingselement Edit form opnieuw wordt ingesteld.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.

OnSuccess: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is geslaagd.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.

Unsaved: True als het besturingselement Edit form gebruikerswijzigingen bevat die niet zijn opgeslagen.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.
 • Gebruik deze eigenschap om de gebruiker te waarschuwen dat er niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan. Om te voorkomen dat de gebruiker een andere record selecteert in een besturingselement Galerie voordat de wijzigingen in de huidige record zijn opgeslagen, stelt u de eigenschap Disabled van de galerie in op Form.Unsaved. Bewerkingen om te vernieuwen moeten eveneens worden uitgeschakeld.

Updates: de waarden die moeten worden teruggeschreven naar de gegevensbron voor een record die in een formulierbesturingselement is geladen.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.
 • Gebruik deze eigenschap om de veldwaarden op te halen uit de kaarten in het besturingselement. U kunt deze waarden vervolgens gebruiken om de gegevensbron handmatig bij te werken via een aanroep van de functie Patch of via een andere methode die beschikbaar wordt gemaakt door een verbinding. U hoeft deze eigenschap niet te gebruiken als u de functie SubmitForm gebruikt.
 • Deze eigenschap retourneert een record met waarden. Als het formulierbesturingselement bijvoorbeeld kaartbesturingselementen bevat voor de velden Naam en Aantal en de waarden van de eigenschap Update voor deze kaarten respectievelijk 'Widget' en 10 retourneren, retourneert de eigenschap Updates voor het formulierbesturingselement { Naam: 'Widget', Aantal: 10 }.

Valid: geeft aan of een besturingselement Kaart of Formulier bewerken geldige vermeldingen bevat die kunnen worden verzonden naar de gegevensbron.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.
 • De eigenschap Valid van een besturingselement Formulier is een verzameling van de eigenschappen Valid van alle besturingselementen Kaart in het formulier. De eigenschap Valid van een formulier is alleen true als de gegevens in alle kaarten in het formulier geldig zijn; anders heeft de eigenschap Valid van het formulier de waarde false.
 • Als u een knop zo wilt instellen dat hiermee alleen gegevens in een formulier kunnen worden opgeslagen als de gegevens geldig zijn maar nog niet zijn verzonden, stelt u de eigenschap Enabled van de knop in op deze formule:

  SubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid

Aanvullende eigenschappen

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Meer informatie

Zie Gegevensformulieren begrijpen voor een uitgebreid overzicht van de werking van formulieren.