Skip to main content

Uwagi dotyczące osób trzecich związane z Microsoft PowerApps

Usługa Microsoft PowerApps wykorzystuje dane z projektów wymienionych poniżej („Kod Osób Trzecich”). Microsoft nie jest autorem Kodu Osób Trzecich. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone, w tym przez ich domniemanie, na zasadzie estoppelu lub w inny sposób.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Copyright (c) 2010, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Copyright (c) 2010, Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com) z Zastrzeżoną Nazwą Czcionki „Dancing Script”

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Copyright (c) 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net) z Zastrzeżonymi Nazwami Czcionek „Great Vibes”.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Copyright (c) 2010-2014 tyPoland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) z Zastrzeżonymi Nazwami Czcionek „Lato”.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Copyright (c) 2010-2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

Licencja SIL OPEN FONT wersja 1.1 — 26 lutego 2007 r.

-----------------------------------------------------------

PREAMBUŁA

Celem Licencji Open Font (OFL) jest stymulowanie ogólnoświatowego rozwoju zespołowych projektów związanych z czcionkami, wspieranie inicjatyw tworzenia czcionek, podejmowanych przez społeczności akademickie i językowe, a także stworzenie bezpłatnego i otwartego środowiska, w którym można udostępniać czcionki i rozwijać je we współpracy z innymi.

Licencja OFL pozwala na używanie, badanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie objętych nią czcionek w dowolny sposób, pod warunkiem że nie są one sprzedawane samodzielnie. Czcionki, w tym wszelkie ich opracowania, mogą być umieszczane w pakietach, osadzane, rozpowszechniane lub sprzedawane z dowolnym oprogramowaniem, pod warunkiem że w opracowaniach nie jest używana żadna zastrzeżona nazwa. Czcionki i ich opracowania nie mogą być jednak udostępniane w ramach żadnej innej licencji. Wymóg podlegania czcionek tej licencji nie dotyczy żadnych dokumentów utworzonych za pomocą tych czcionek lub ich opracowań.

DEFINICJE

„Oprogramowanie Czcionki” to zestaw plików udostępniony na mocy tej licencji przez Właścicieli Praw Autorskich i wyraźnie jako taki określony. Może obejmować pliki źródłowe, skrypty kompilacji i dokumentację.

„Zastrzeżona Nazwa Czcionki” odnosi się do każdej nazwy określonej jako taka po oświadczeniu o prawach autorskich.

„Wersja Oryginalna” odnosi się do zbioru składników Oprogramowania Czcionki w postaci rozpowszechnianej przez Właściciela Praw Autorskich.

„Wersja Zmodyfikowana” odnosi się do wszelkich opracowań powstałych przez dodanie, usunięcie lub zastąpienie (w całości lub w części) któregokolwiek ze składników Wersji Oryginalnej, zmianę formatów lub wyeksportowanie Oprogramowania Czcionki do nowego środowiska.

„Autor” odnosi się do projektanta, inżyniera, programisty, autora tekstów technicznych lub innej osoby, która jest współtwórcą Oprogramowania Czcionki.

ZGODA i WARUNKI

Każda osoba, która uzyska kopię Oprogramowania Czcionki, może bezpłatnie wykorzystywać, badać, kopiować, scalać, osadzać, modyfikować, rozpowszechniać i sprzedawać zmodyfikowane i niezmodyfikowane kopie Oprogramowania Czcionki pod następującymi warunkami:

 1. Żadne Oprogramowanie Czcionki ani jakikolwiek z jego poszczególnych składników, w Wersjach Oryginalnych lub Zmodyfikowanych, nie może być sprzedawane samodzielnie.
 2. Wersje Oryginalne lub Zmodyfikowane Oprogramowania Czcionki mogą być umieszczane w pakietach, rozpowszechniane lub sprzedawane z dowolnym oprogramowaniem, pod warunkiem że każda ich kopia zawiera powyższą informację o prawach autorskich oraz niniejszą licencję. Mogą one zostać dołączone jako oddzielne pliki tekstowe, nagłówki czytelne dla człowieka lub w odpowiednich polach metadanych czytelnych dla urządzeń w plikach tekstowych lub binarnych, pod warunkiem że te pola mogą zostać łatwo wyświetlone przez użytkownika. .
 3. Żadna Zmodyfikowana Wersja Oprogramowania Czcionki nie może używać Zastrzeżonej Nazwy Czcionki, chyba że stosowny Właściciel Praw Autorskich udzieli na to wyraźnej pisemnej zgody. To ograniczenie ma zastosowanie tylko do głównej nazwy czcionki przedstawianej użytkownikom.
 4. Nazwa lub imię i nazwisko Właściciela Praw Autorskich lub Autora Oprogramowania Czcionki nie będą używane do promowania, wspierania ani reklamowania jakiejkolwiek Wersji Zmodyfikowanej, z wyjątkiem potwierdzenia wkładu Właściciela Praw Autorskich lub Autora lub za ich wyraźną pisemną zgodą.
 5. Oprogramowanie Czcionki, zmodyfikowane lub niezmodyfikowane, w całości lub w części, musi być rozpowszechniane wyłącznie na mocy tej licencji i nie może być rozpowszechniane na mocy żadnej innej licencji. Wymóg podlegania czcionek tej licencji nie dotyczy żadnych dokumentów utworzonych za pomocą Oprogramowania Czcionki.

WYPOWIEDZENIE

Niniejsza licencja traci ważność, jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniany.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OPROGRAMOWANIE CZCIONEK JEST UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB INNYCH RĘKOJMI, W TYM JAKICHKOLWIEK RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH, PRAW DO PATENTU LUB PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PRAWA. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ, WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ZA SZKODY OGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE LUB ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE, W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM CZCIONKI, JEGO UŻYWANIEM LUB WYKONYWANIEM RÓŻNYCH DZIAŁAŃ ZA JEGO POŚREDNICTWEM.


W plikach wykorzystano lub zawarto dane z projektów wymienionych poniżej („Oprogramowanie Open Source Osób Trzecich”). Oryginalne informacje o prawach autorskich oraz postanowienia licencji, na mocy której Microsoft uzyskał Oprogramowanie Open Source Osób Trzecich, zostały przedstawione poniżej. Wspomniane postanowienia licencji oraz informacje o prawach autorskich są podawane wyłącznie do celów informacyjnych. Microsoft udziela Licencjobiorcy licencji na używanie OSS Osób Trzecich na warunkach licencyjnych danego produktu lub usługi Microsoft. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone na mocy tej umowy, w tym przez ich domniemanie, na zasadzie estoppelu lub w inny sposób.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie opracowane przez Baptiste'a Lepilleura
Copyright (C) 2007-2010 Baptiste Lepilleur

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie opracowane przez Joerga Wiedenmanna
Copyright (C) 2006 Joerg Wiedenmann

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie opracowane przez BlackBerry Ltd.
Copyright (C) 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip wer. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/ (może zawierać Apache Ant)
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Mousetrap wersja 1.5.3 https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Copyright (C) 2015 Craig Campbell

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Copyright 2014 Zengularity

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Copyright (c) 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Copyright 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Produkt zawiera kopię klienta OkHttp z: https://github.com/square/okhttp

Licencja Apache 2.0

Udostępnianie na warunkach licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); użycie tego pliku w sposób inny niż zgodnie z Licencją jest niedozwolone. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

KOD JEST UDOSTĘPNIANY „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZAPEWNIEŃ LUB RĘKOJMI, W TYM M.IN. BEZ JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE, RĘKOJMI CO DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Zobacz Licencję Apache w wersji 2.0, aby zapoznać się z terminologią związaną z uprawnieniami i ograniczeniami wynikającymi z Licencji.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Copyright (c) 2014 Andy Peatling

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Copyright (c) 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Copyright (C) 2011-2014 Jorik Tangelder (Eight Media)

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Copyright (C) 2013 usabli.ca — Weekendowy projekt autorstwa Afshina Mehrabaniego (@afshinmeh)

jquery http://jquery.org/license
(c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. 

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Copyright jQuery Foundation i inni współtwórcy, https://jquery.org/

JSZip wer. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Knockoutjs wer. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
(c) Steven Sanderson — http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar wer. 1.4.1 https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Copyright © 2014 Andrew Plummer

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Copyright (c) 2014, Vladimir Kharlampidi

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Copyright (c) 2011 Rodney Rehm

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Copyright (C) 2014 Julian Shapiro

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Copyright (C) 2013 usabli.ca — Weekendowy projekt autorstwa Afshina Mehrabaniego (@afshinmeh)

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Copyright © 2014-2016 HubSpot

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Copyright © 2015 HubSpot

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Copyright (c) Microsoft Corporation

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Copyright (c) 2013 VersoSolutions
Copyright (c) 2013 Verso Solutions LLC

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Copyright 2012-2016 Adobe Systems

Aphrodite
Copyright (c) 2016 Khan Academy
Includes works from https://github.com/garycourt/murmurhash-js, which is MIT licensed with the following copyright:
Copyright (c) 2011 Gary Court

Serratus-quaggajs
Copyright (c) 2014 Christoph Oberhofer

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation

Toastr
Copyright 2012-2015 John Papa, Hans Fjallemark i Tim Ferrell
Wszelkie prawa zastrzeżone.

React-Redux
Licencja MIT
Copyright (c) 2015-teraz Dan Abramov

REDUX
Licencja MIT
Copyright (c) 2015-teraz Dan Abramov

Xregexp
Copyright (c) 2007-2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Copyright (c) 2015-2016 Współtwórcy Reselect

Microsoft Teams JS Library
Copyright (c) Microsoft Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fastclick
Copyright (c) 2014 The Financial Times Ltd.

Licencja MIT

Zezwala się każdej osobie, która otrzyma kopię niniejszego oprogramowania i plików jego dokumentacji (zwanych dalej „Oprogramowaniem”) na bezpłatne i nieograniczone używanie Oprogramowania, w tym udziela się prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz zezwala się na udzielanie tych samych praw osobom, którym Oprogramowanie jest udostępniane, pod następującymi warunkami: Powyższa informacja o prawie autorskim i niniejsze zezwolenie zostaną dołączone do wszystkich kopii oraz znaczących fragmentów Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI INNYCH RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZENIA PRAW. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ, AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI SZKODY ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYWANIEM LUB WYKONYWANIEM RÓŻNYCH DZIAŁAŃ ZA JEGO POŚREDNICTWEM.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Copyright (c) 2014 David Bushell BSD & Licencja MIT

Licencja MIT

Copyright (c) 2014 David Bushell

Zezwala się każdej osobie, która otrzyma kopię niniejszego oprogramowania i plików jego dokumentacji (zwanych dalej „Oprogramowaniem”) na bezpłatne i nieograniczone używanie Oprogramowania, w tym udziela się prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz zezwala się na udzielanie tych samych praw osobom, którym Oprogramowanie jest udostępniane, pod następującymi warunkami: Powyższa informacja o prawie autorskim i niniejsze zezwolenie zostaną dołączone do wszystkich kopii oraz znaczących fragmentów Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI INNYCH RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZENIA PRAW. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ, AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI SZKODY ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYWANIEM LUB WYKONYWANIEM RÓŻNYCH DZIAŁAŃ ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

Licencja BSD

Copyright (c) 2014 David Bushell

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie oprogramowania w kodzie źródłowym oraz binarnym w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Redystrybucja w formie kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie.
 • Redystrybucja w formie kodu binarnego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJE NINIEJSZYM ODRZUCONA. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), JAK RÓWNIEŻ ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA TYCH SZKÓD LUB STRAT I BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZENIA, W TYM UMOWĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ LUB CZYN NIEDOZWOLONY (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM LUB INNYM CZYNEM), JEŚLI TAKIE SZKODY LUB STRATY BĘDĄ W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH LUB WSPÓŁTWÓRCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I STRAT.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
(c) 2009-2013 Jeff Mott. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nowa lub poprawiona trójklauzulowa licencja BSD

Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie oprogramowania w kodzie źródłowym oraz binarnym w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Redystrybucja w formie kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie.
 • Redystrybucja w formie kodu binarnego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem.
 • Nazwa CryptoJS ani nazwiska współtwórców nie mogą być używane do popierania ani promowania produktów powstałych na bazie niniejszego oprogramowania bez wyraźnego pisemnego zezwolenia.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJE NINIEJSZYM ODRZUCONA. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), JAK RÓWNIEŻ ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA TYCH SZKÓD LUB STRAT I BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZENIA, W TYM UMOWĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ LUB CZYN NIEDOZWOLONY (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM LUB INNYM CZYNEM), JEŚLI TAKIE SZKODY LUB STRATY BĘDĄ W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH LUB WSPÓŁTWÓRCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I STRAT.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Copyright (c) 2009-2012, Flying Dolphin Studio Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Nowa” lub „poprawiona” trójklauzulowa licencja BSD

Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie oprogramowania w kodzie źródłowym oraz binarnym w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Redystrybucja w formie kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie.
 • Redystrybucja w formie kodu binarnego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem.
 • Nazwa Flying Dolphin Studio ani nazwiska współtwórców nie mogą być używane do popierania ani promowania produktów powstałych na bazie niniejszego oprogramowania bez wyraźnego pisemnego zezwolenia.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJE NINIEJSZYM ODRZUCONA. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), JAK RÓWNIEŻ ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA TYCH SZKÓD LUB STRAT I BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZENIA, W TYM UMOWĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ LUB CZYN NIEDOZWOLONY (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM LUB INNYM CZYNEM), JEŚLI TAKIE SZKODY LUB STRATY BĘDĄ W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH LUB WSPÓŁTWÓRCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I STRAT.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Copyright (c) 2012-2014, Pierre-Olivier Latour. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Nowa” lub „poprawiona” trójklauzulowa licencja BSD

Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie oprogramowania w kodzie źródłowym oraz binarnym w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Redystrybucja w formie kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie.
 • Redystrybucja w formie kodu binarnego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem.
 • Nazwisko Pierre-Olivier Latour nie może być używane do popierania ani promowania produktów powstałych na bazie tego oprogramowania bez wyraźnego pisemnego zezwolenia.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJE NINIEJSZYM ODRZUCONA W ŻADNYM PRZYPADKU PIERRE-OLIVIER LATOUR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), JAK RÓWNIEŻ ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA TYCH SZKÓD LUB STRAT I BEZ WZGLĘDU NA REŻIM ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM UMOWĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ LUB CZYN NIEDOZWOLONY (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM LUB INNYM CZYNEM), JEŚLI TAKIE SZKODY LUB STRATY BĘDĄ W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I STRAT.


For React Software>
Copyright (c) 2013-teraz, Facebook, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Immutable
Copyright (c) 2014-2015, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja BSD-3

Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie oprogramowania w kodzie źródłowym oraz binarnym w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Redystrybucja w formie kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie.
 • Redystrybucja w formie kodu binarnego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem.
 • Nazwa Facebook ani nazwiska współtwórców nie mogą być używane do popierania ani promowania produktów powstałych na bazie niniejszego oprogramowania bez wyraźnego pisemnego zezwolenia.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH RĘKOJMI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJE NINIEJSZYM ODRZUCONA. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓŁTWÓRCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTARCZENIE TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI), JAK RÓWNIEŻ ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA TYCH SZKÓD LUB STRAT I BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ROSZCZENIA, W TYM UMOWĘ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ LUB CZYN NIEDOZWOLONY (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM LUB INNYM CZYNEM), JEŚLI TAKIE SZKODY LUB STRATY BĘDĄ W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH LUB WSPÓŁTWÓRCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I STRAT.


isaacs/sax-js
Copyright (c) Isaac Z. Schlueter i inni współtwórcy

Licencja ISC

Zezwala się na używanie, kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania do dowolnych celów i za opłatą lub bez opłat, pod warunkiem że powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsze zezwolenie znajdą się w każdej kopii.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A AUTOR NINIEJSZYM ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z TYM OPROGRAMOWANIEM, W TYM Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA CZY DELIKTOWEJ, AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO WYDAJNOŚCIĄ.

====

Metoda „String.fromCodePoint” opracowana przez Mathiasa Bynensa używana zgodnie z następującymi postanowieniami Licencji MIT:

Copyright Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Zezwala się każdej osobie, która otrzyma kopię niniejszego oprogramowania i plików jego dokumentacji (zwanych dalej „Oprogramowaniem”) na bezpłatne i nieograniczone używanie Oprogramowania, w tym udziela się prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania lub sprzedawania kopii Oprogramowania oraz zezwala się na udzielanie tych samych praw osobom, którym Oprogramowanie jest udostępniane, pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawie autorskim i niniejsze zezwolenie zostaną dołączone do wszystkich kopii oraz znaczących fragmentów Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI INNYCH RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZENIA PRAW. NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ, AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI SZKODY ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYWANIEM LUB WYKONYWANIEM RÓŻNYCH DZIAŁAŃ ZA JEGO POŚREDNICTWEM.