Cennik usługi Power Apps

Zapoznaj się ze standardowymi planami, kosztami i dostępnością, aby rozpocząć pracę z aplikacjami biznesowymi.

Plany subskrypcji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują przewidywalnego licencjonowania opartego na użytkowniku — z elastycznością umożliwiającą licencjonowanie użytkowników w celu uruchamiania jednej aplikacji równocześnie albo nieograniczonej liczby użytkowników.

Plan na aplikację

4,20 €

na użytkownika/aplikację/miesiąc

Uruchamiaj jedną aplikację lub portal na użytkownika, gromadząc licencje w celu uzyskiwania dostępu do każdego dodatkowego elementu wraz ze zmianą potrzeb.

Plan na użytkownika

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Uruchamiaj nieograniczoną liczbę aplikacji i portali na użytkownika, aby płacić jedną stałą stawkę miesięczną.

  • Obejmuje 500 środków na usługę AI Builder na miesiąc.1
  • Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej.
  • 40% zniżki dla kwalifikujących się klientów, którzy posiadają co najmniej 2000 licencji.3 Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują elastyczności pozwalającej na płacenie tylko wtedy, gdy użytkownik uruchomi aplikację w okresie miesięcznym.

Plan na aplikację

8,43 €

na aktywnego użytkownika/aplikację/miesiąc2

Użyj subskrypcji platformy Azure, aby płacić za użytkownika na podstawie liczby unikatowych aplikacji, które użytkownik uruchamia w każdym miesiącu.

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.

1 Otrzymuj 250 środków na usługę AI Builder na miesiąc dla każdej licencji planu usługi Power Apps na aplikację oraz 500 środków na usługę AI Builder na miesiąc dla każdej licencji planu usługi Power Apps na użytkownika, łącznie do 1 mln środków na usługi. Dodatkowe środki na usługę AI Builder można zakupić na 500 USD na jednostkę/miesiąc. Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu pojemnością usługi AI Builder i alokacji środków na usługi.

2 Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla każdej aplikacji usługi Power Apps obejmuje uwierzytelnionych użytkowników aplikacji wewnętrznych. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące obliczania wielkości działań w danym miesiącu.

3 Zniżka 40% na licencje na użytkownika obejmujące co najmniej 2000 jednostek Power Apps jest dostępna dla klientów komercyjnych i klientów z sektora publicznego za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP).

Rozpocznij korzystanie z usługi Power Apps za darmo

Zapoznaj się z planami usługi Power Apps

Cennik usługi Power Apps
Plany subskrypcji Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Plan na aplikację
$5 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$20 na użytkownika/miesiąc
Plan na aplikację
$10 na aktywnego użytkownika/aplikację/miesiąc
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe4 1 aplikacja lub 1 portal Nieograniczone 1 aplikacja5
Zawartość
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Połącz się z danymi, używając lokalnych łączników i lokalnej bramy Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 50 MB pojemności bazy danych6 250 MB pojemności bazy danych6 1 GB pojemności bazy danych7
(na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
400 MB pojemności plików6 2 GB pojemności plików6 1 GB pojemności plików7
(na środowisko z włączoną z obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Wykonuj przepływy pracy Prawa do używania usługi Power Automate (w tym konektorów wysokiej jakości)8
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Cennik usługi Power Apps
Plany subskrypcji Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Plan na aplikację
$5 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$20 na użytkownika/miesiąc
Plan na aplikację
$10 na aktywnego użytkownika/aplikację/miesiąc
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe4
1 aplikacja lub 1 portal Nieograniczone 1 aplikacja5
Zawartość
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używanie aplikacji Common Data Service
50 MB pojemności bazy danych6 250 MB pojemności bazy danych6 1 GB pojemności bazy danych7
(na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
400 MB pojemności plików6 2 GB pojemności plików6 1 GB pojemności plików7
(na środowisko z włączoną z obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Wykonuj przepływy pracy
Prawa do używania usługi Power Automate (w tym konektorów wysokiej jakości)8
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym

4 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej o żądaniach platformy Power Platform i innych limitach.

5 Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem aplikacji Power Apps obejmuje uwierzytelnionych użytkowników aplikacji wewnętrznych. Na stronie dokumentacją znajdziesz konkretne wskazówki na temat obliczania działań miesięcznych. Począwszy od 1/11/2022 odbiorcy korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla użytkowników uzyskujących dostęp do portali będą rozliczani na pomocą miernika uwierzytelnionego użytkownika usługi Power Pages, zamiast aplikacji Power Apps na miernik aplikacji.

6 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse dla planów subskrypcji są umieszczane w puli na poziomie klienta.

7 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są stosowane do każdego środowiska, w którym włączono funkcję rozliczeń płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, i nie są przyznawane każdemu aktywnemu użytkownikowi miesięcznie. Zużycie dodatkowej pojemności usługi Dataverse wykraczające poza miesięczne uprawnienie lub nadwyżka Żądanie platformy Power Platform w środowisku zostanie również rozliczone w ramach subskrypcji platformy Azure. Dowiedz się więcej.

8 Wyzwalaj przepływy w kontekście aplikacji.

Poznaj pokrewne produkty i dodatki usługi Power Platform

Power Pages

Uwierzytelnieni użytkownicy na witrynę internetową9

168,70 €

dla 100 użytkowników/witrynę/miesiąc10

Zapewnij użytkownikom dostęp do niskokodowych witryn internetowych przy użyciu dostępu uwierzytelnionego.

  • Dostęp do dostawców usług uwierzytelniania
  • Wbudowana obsługa sieci dostarczania zawartości
  • Zawiera magazyn Dataverse12
Cennik umowy zbiorczej aplikacji Power Pages
Warstwy Wymagania minimalne Użytkownicy/pakiet pojemności Cena/pakiet pojemności
Warstwa 1 100 użytkowników 100 168,70 €
Warstwa 2 10 000 użytkowników 100 63,20 €
Warstwa 3 100 000 użytkowników 100 42,20 €
Cennik umowy zbiorczej aplikacji Power Pages

Warstwa 1

Wymagania minimalne 100 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 100
Cena/pakiet pojemności 168,70 €

Warstwa 2

Wymagania minimalne 10 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 100
Cena/pakiet pojemności 63,20 €

Warstwa 3

Wymagania minimalne 100 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 100
Cena/pakiet pojemności 42,20 €

Anonimowi użytkownicy na witrynę internetową9

63,20 €

dla 500 użytkowników/witrynę/miesiąc11

Zezwalaj użytkownikom na anonimowe przeglądanie niskokodowych biznesowych witryn internetowych.

  • Wbudowana obsługa sieci dostarczania zawartości
  • Zawiera magazyn Dataverse13
Cennik umowy zbiorczej aplikacji Power Pages
Warstwy Wymagania minimalne Użytkownicy/pakiet pojemności Cena/pakiet pojemności
Warstwa 1 500 użytkowników 500 63,20 €
Warstwa 2 10 000 użytkowników 500 31,60 €
Warstwa 3 100 000 użytkowników 500 21,10 €
Cennik umowy zbiorczej aplikacji Power Pages

Warstwa 1

Wymagania minimalne 500 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 500
Cena/pakiet pojemności 63,20 €

Warstwa 2

Wymagania minimalne 10 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 500
Cena/pakiet pojemności 31,60 €

Warstwa 3

Wymagania minimalne 100 000 użytkowników
Użytkownicy/pakiet pojemności 500
Cena/pakiet pojemności 21,10 €

AI Builder

AI Builder

421,70 €

na jednostkę/miesiąc14

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji.

Pokazane ceny służą tylko do celów informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.

9 Wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 z rolami administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

10 Plany oparte na liczbie uwierzytelnionych użytkowników na witrynę internetową są sprzedawane w pakietach pojemności po 100 i przypisywane na poziomie środowiska. Pojemność wyrażona liczbą uwierzytelnionych użytkowników zapewnia dostęp do jednej witryny internetowej Power Pages na okres miesiąca kalendarzowego. Użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do wielu witryn internetowych Power Pages muszą mieć zapewnioną dodatkową pojemność dla uwierzytelnionego użytkownika. Dowiedz się więcej.

11 Plany oparte na liczbie anonimowych użytkowników na witrynę internetową są sprzedawane w pakietach pojemności po 500 i przypisywane na poziomie środowiska. Pojemność wyrażona liczbą anonimowych użytkowników zapewnia możliwość przeglądania jednej witryny internetowej Power Pages na okres miesiąca kalendarzowego. Użytkownicy, którzy potrzebują przeglądać wiele witryn internetowych Power Pages, muszą mieć zapewnioną dodatkową pojemność dla anonimowych użytkowników. Dowiedz się więcej.

12 Dla każdego planu subskrypcji uwzględniającego pakiet pojemności wyrażany liczbą uwierzytelnionych użytkowników Power Pages na witrynę internetową zostanie zapewniona pojemność bazy danych na poziomie 2 GB i pojemność plików na poziomie 16 GB naliczona dla dzierżawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

13 Dla każdego planu subskrypcji uwzględniającego pakiet pojemności wyrażany liczbą anonimowych użytkowników Power Pages na witrynę internetową zostanie zapewniona pojemność bazy danych na poziomie 0,5 GB i pojemność plików na poziomie 4 GB naliczona dla dzierżawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

14 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Wykorzystaj kalkulator usługi AI Builder, aby oszacować koszty.

Więcej zasobów

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Poznaj Power Apps za darmo

* Ta ograniczona czasowo oferta jest dostępna do 31 marca 2023 roku dla klientów komercyjnych za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Ta oferta jest również dostępna w Internecie bezpośrednio dla użytkowników z dostępem do centrum administracyjnego Microsoft 365 oraz ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń. Ta oferta dotyczy tylko nowych klientów, których definiuje się jako takich, którzy nie mają w momencie zakupu żadnych płatnych licencji. Korzystanie z bezpłatnych licencji, takich jak licencje próbne, nie wyklucza możliwości skorzystania z oferty przez klienta. Wymagany zakup 12-miesięcznej licencji; ta oferta nie łączy się z innymi ofertami. Uprawnieni klienci komercyjni i klienci z sektora publicznego mogą w zamian otrzymać wyższy rabat na poziomie 40%. Zobacz szczegóły