En person som använder en bärbar dator, och som antas ta reda på hur säker och skalbar en lågkodsplattform är

Hur säkra och skalbara är lågkodsplattformar?

Lågkodsutveckling innebär att företag kan skapa och köra appar, webbplatser och processer snabbare inom hela organisationen. Denna snabba utvecklingsmetod har gett upphov till så kallade medborgarutvecklare, det vill säga medarbetare utan erfarenhet av traditionell kodning. Lågkodsplattformar har inte bara inneburit att dessa medarbetare fått tillgång verktyg som gör att de kan öka effektiviteten, utan även samarbeta mellan olika team, införa automatisering och förbättra resultatet. Något som allt fler företaget har blivit medvetna om.

Det finns många fördelar med att införa lågkodsutveckling, men det finns också mycket att tänka på för verksamhets- och IT-ledare.

Att köpa en lågkodsplattform utan att fundera över den långsiktiga utvecklingen kanske innebär att du köper en plattform som inte kan skalas – vilket kostar mer tid och pengar än du tänkt eller budgeterat för. Om teamet som planerar att använda plattformen köper den utan att ta hjälp från IT-avdelningen, kan de utsätta ditt företag och dina kunddata för risk om programvaran inte är säker.

För att fastställa hur säker och skalbar en lågkodsplattform är måste du noggrant undersöka vilka funktioner den har, och att de stämmer överens med organisationens mål och behov.

Så här tar du reda på om en lågkodsplattform är skalbar

Det är lätt hänt att förutsätta att den plattform du köper är skalbar när det gäller lågkodsutveckling. För att en plattform ska anses verkligt skalbar måste den hantera ett växande antal användare, appar, data och processer. Professionella utvecklare som bistår vid lågkodsutveckling vill dessutom kunna skriva kod som inte regelbundet behöver uppdateras allteftersom saker och ting förändras.

Om din plattform inte kan hålla jämna steg med utvecklingen kan den påverka produktiviteten, vinsterna och kundnöjdheten negativt.

Vilka funktioner stöder skalbarhet?

Se till att den lågkodsplattform du väljer stämmer överens med dina långsiktiga utvecklingsmål genom att leta efter följande:

API

Med API:er kan dina appar kommunicera med varandra. När du skapar skalbara lågkodsappar är möjligheten att skicka data mellan appar och webbplatser användbart om du vill integrera med tredjepartsappar, andra appar i organisationen och äldre system. Om du inte har möjlighet att konfigurera API:er för dina lågkodsappar och webbplatser kan det vara svårt att hantera data och köra processer som spänner över hela verksamheten.

Dataarkitektur

När du ska införa en lågkodsplattform där användare snabbt kan skapa appar, och utvecklare kanske vill arbeta med skalbar kod, ska du se till att arkitekturen är tillräckligt flexibel för att kunna lagra och hantera de data som apparna samlar in. Många växande organisationer väljer en molnbaserad arkitektur med en säker och central plats för hantering av stora datamängder.

Funktionalitet

Förutom API:er kan du ytterligare förbättra skalbarheten med alternativ som mikrotjänster, så att du kan dela upp apparna utifrån de aktiviteter de utför – i moduler. Om utvecklarna vill använda din lågkodsplattform kan de enkelt arbeta med olika appar och lägga mindre tid på att hantera, validera och åtgärda problem.

Skalbarheten är inte beroende av enbart produktfunktioner och infrastruktur. Här är några andra viktiga saker att fundera på innan du köper och implementerar en lågkodsplattform.

Leverantörsavtal

Vilka alternativ som finns för att justera plattformens kapacitet, åtkomst till viktig dokumentation, få tillgång till support och upprätthålla kontrollen över data och arbetsflöden är beroende av vilken leverantör du väljer. Läs noggrant igenom leverantörsavtalet och rådgör med IT-beslutsfattarna. Annars kan det sluta med att du blir inlåst hos en leverantörer, vilket kan innebära att du bara kan skala upp till en viss gräns enligt vad ni kom överens om när licensen köptes.

Plattformsdokumentation

Hantera skalningen genom att dokumentera vem som använder plattformen, vilka åtkomstbehörigheter de har och vilka delar av organisationen som ska samverka med delar av plattformen eller dess produkter. Om det inte finns några rutiner på plats blir det svårare att spåra användningen och senare planera för och genomföra en skalning.

Mäta plattformens skalbarhet

När du tagit reda på vilken plattform som passar bäst för teamet ska du fundera inte bara på antalet appar som ni vill utveckla utan även på vem som ska arbeta med dem. Vissa team är beroende av att utvecklare skriver skalbar kod som kompletterar lågkodsinitiativen, medan andra utgörs av ett samarbete mellan utvecklare och andra medarbetare.

Utifrån den här informationen kan du avgöra hur snabbt du kanske behöver skala, vilket representeras av utvecklingstidens skalbarhet och skalbarheten under körning.

Utvecklingstidens skalbarhet är den tid det tar att skapa och lansera appar. Måttets fokus ligger på hur lång tid det tar att utföra aktiviteter som

 • introduktion
 • samarbete mellan medborgarutvecklare och professionella utvecklare
 • kodanpassning
 • kommunikation och integration mellan verktyg.

Skalbarheten under körning representerar prestandatiden för de appar som skapats på en plattform. Måtten fokuserar på hur snabbt en plattform kan

 • automatisera uppgifter
 • snabbt distribuera appar med hjälp av containerinkapsling
 • distribuera till molnbaserade flermolns- och hybridmolnsplattformar
 • stöd för appdistribution på begäran.

Vikten av lågkodssäkerhet

Med en skalbar lågkodsplattform kan dina team skapa mer på kortare tid. Men en önskan om att växa snabbt och ge fler användare åtkomst kan innebära risker om du väljer fel plattform. Många är inte tillräckligt testade och kontrollerade av proffs på cybersäkerhet – vilket kan medföra flera potentiella säkerhetsrisker för din organisation om du inte vidtar rätt försiktighetsåtgärder.

Vanliga säkerhetsfrågor för lågkodsplattformar

Lite eller ingen insyn

Att ha ingående kunskaper om leverantören är viktigt inte bara gällande skalbarheten. Tredjepartsprodukter byggs inte upp på likartade sätt. Det är upp till leverantören att skydda källkoden och göra sårbarhetstester. Om du köper en produkt från en organisation som inte har någon standardiserad metod och de rätta certifieringarna kan det bli en dyrköpt erfarenhet.

Skugg-IT

När medlemmar i en organisation köper, installerar och delar programvara inom och utanför organisationen utan att lyssna med IT-avdelningen eller säkerhetsteamen, finns det risk för att känsliga data exponeras och att öppningar skapas som bjuder in till potentiella intrång, vilket i sin tur kan leda till regelbrott, påföljder och driftstopp.

Oskyddad kod

Så som tidigare nämnts kan en plattform som inte har testats korrekt av säkerhetspersonal innehålla kod som gör att plattformen är sårbar för saker som kan exponera både organisationens och kundernas data.

Brist på kontinuitet i verksamheten

Om du inte har någon plan för verksamhetens kontinuitet och det sker ett data intrång eller avbrott på plattformen, riskerar du att förlora data och intäkter på grund av driftstopp, sista minuten-lösningar och stora påföljder.

Säkerheten är, liksom skalbarheten, beroende av vilken plattform du väljer och hur du hanterar den. När du utvärderar olika alternativ ska du ha följande i åtanke:

Nio nycklar för att upprätta lågkodssäkerhet

 1. Acceptans från IT- och säkerhetspersonal. Du kan enkelt undvika många problem genom att involvera IT- och säkerhetspersonal i beslutsprocessen och implementeringen av din lågkodsplattform. De kan tillföra mycket kunskap om leverantörer, certifieringar och branschstandarder, sårbarheter och policyer – och se till att du gör den bästa investeringen för verksamhetens behov.
 2. Leverantörskrav. Det är viktigt att undersöka de tredjepartsleverantörer som du överväger att köpa programvara från. Du kan begära dokumentation från deras egna säkerhetstester och certifieringar, och ta reda på vilka drift- och säkerhetskontroller som de har infört.
 3. Säkerhetskultur. För att upprätthålla lågkodssäkerheten i hela organisationen måste alla säkerhetspolicyer, styrningsregler och regelverk tillämpas överallt. Om det finns säkerhetsrutiner på plats är det lättare att undvika intrång eller fel som begås av användarna.
 4. Hotmodellering. Innan du implementerar en plattform bör IT-teamet göra en ingående hotanalys av plattformens alla ingångar, identifiera potentiella hot och säkerställa att plattformsdesignen inte medför några större risker.
 5. Statisk kodanalys. Ett annat test som dina tekniska experter kan utföra är en analys för att hitta eventuella fel i koden som kan interagera med externa källor och inte följer branschens säkerhetsnormer.
 6. Sårbarhetstestning. Du kan kontrollera om lågkodsplattformen är helt säker genom att be proffs på cybersäkerhet leta efter åtkomstpunkter som hackare kan använda för att försöka äventyra dina appar och data.
 7. Åtkomstkontroll. Se till att den plattform du väljer innehåller kontroller av vem som har åtkomst till plattformen, vilka aktiviteter de kan utföra och vad de kan dela inom och utanför organisationen. Många dataintrång sker på grund av att användarna gjort något fel, så det är viktigt att minska risken för att problem uppstår genom att från början begränsa obehörig användning.
 8. Värdskap. Ta reda på var plattformen lagrar data, så att dina data är säkra och kan återställas vid ett intrång eller dataförlust. Även om ni har interna IT- och säkerhetsteam är det viktigt att gå igenom licensavtalet för att ta reda på vem du ska kontakta om det uppstår säkerhetsproblem på plattformen och som leverantören måste hantera.

Lågkodsplattformar är fortfarande något ganska nytt, och man drar fortfarande lärdomar om fördelarna och riskerna med dem. Genom att fatta välgrundade beslut, som stöds av användarna och IT-avdelningen, och löpande stämma av processen blir ditt företag väl förberett på att implementera en säker plattform och skapa skalbara appar som bidrar till organisationens utveckling.

Vanliga frågor och svar

Vad är skalning i kodning?

Skalning i kodning handlar om en plattforms förmåga att fungera när antalet användare, data, aktiviteter och resurser ökar. Användarna förväntar sig att en skalbar lågkodsplattform ska fungera korrekt och erbjuda samma tillgängliga användarupplevelse allteftersom fler appar, webbplatser och program skapas.

Vad gör ett program skalbart?

Ett program är skalbart när det kan hantera allt större informationsmängder och inte kräver några regelbundna förändringar av den initiala kodningen och designen för att kunna växa. Lågkodsprogram är skalbara genom att användarna kan lägga till fler funktioner eller steg i sina appar med hjälp av dra och släpp-funktioner, vilket innebär att utvecklarna inte behöver lägga ned lika mycket tid på att arbeta med faktisk kod.

Hur kan man skala upp ett program?

Du kan skala upp ett program genom att lägga till nya funktioner som kompletterar det ursprungliga användningsområdet – eller helt nya appar inom denna plattform. När det gäller lågkodsappar brukar användarna lägga till fler processer, uppgifter och sätt att samverka med kunder utifrån deras krav och interaktioner.

Vad är utskalning och uppskalning?

Utskalning är som att skala vågrätt – där du lägger till nya infrastrukturer, till exempel appar, för att utföra nya funktioner och hantera olika datauppsättningar. Uppskalning är att skala lodrätt – där du bygger på din aktuella infrastruktur så att det går att utföra fler funktioner och aktiviteter.

Hur vet man om en kod är skalbar?

Du vet om koden är skalbar när det inte finns något konstant behov av att uppdatera den för att dina program ska kunna fortsätta fungera och växa samtidigt. Vid lågkodsutveckling finns det redan ett mindre behov av traditionell kodning, och därför behöver utvecklarna inte lägga lika mycket tid på att lägga till eller omarbeta koden. Användare kan bara dra och släppa funktioner om de vill skapa något nytt eller göra ändringar.

Hur skapar man skalbar kod?

Du kan göra koden skalbar genom att använda verktyg som AI och automatisering för att minska antalet upprepningar och göra snabbare uppdateringar, minimera antalet slingor och andra variabler och leta efter möjligheter att skala ut. Lågkodsutveckling har stöd för detta genom verktyg som icke-utvecklare kan använda för att skapa och komplettera sina projekt efter behov.

Hur gör man ett program skalbart?

Du kan göra ett program skalbart innan du skapar det genom att fastställa vad det ska användas till, vem som ska använda det och vad som behöver ändras med tiden. Om du använder en lågkodsplattform kan du också ha fastställda roller som medborgarutvecklare och professionella utvecklare, så att appar skapas, lanseras och uppdateras korrekt och ändringarna hanteras på rätt sätt.

Vad är lågkodssäkerhet?

Lågkodssäkerhet är de processer och lösningar som finns för att säkerställa att en lågkodsplattform, och de data som samlas in och lagras på den, skyddas mot potentiella hot. Det är dessutom viktigt att du inrättar regler för regelefterlevnad och styrning för att minska risken för problem som kan orsakas av användarnas fel.

Varför är lågkodsutveckling viktigt?

Lågkodsutveckling är viktigt eftersom det går snabbare att skapa, lansera och skala appar och webbplatser med lättanvända verktyg. Det krävs mindre traditionell kodning, och icke-utvecklare kan skapa appar som minskar antalet rutinuppgifter, förbättrar produktiviteten och engagerar kunderna med hjälp av AI och automatisering.